BMETE11AX21

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Fizika 1
Neptun kód: BMETE11AX21
Felelős oktató: Dr. Márkus Ferenc
Képzés: Mérnökoktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE11AX21
Követelmények, Információk

Aktuális információk

Tárgy adatok (2024.tavaszi félév - vizsgakurzus)

Előadók: Márkus Ferenc (TTK Fizika Tanszék), Sarkadi Tamás (TTK Atomfizika Tanszék)

Tantárgykód: TE11AX21
Követelmények: 3/1/0/v
Részletes követelmények - alább
Kredit: 4
Nyelv: magyar
 
Félévközi számonkérések: nincs
Nagy zh: 
PótNagy 
PótpótNagyzh
 
Félév végi jegy: írásbeli vizsga + szóbeli vizsga
 
 
 
 
 
A vizsga során íróeszközöket használhatnak, és személyi azonosítóval igazolják magukat.
 

A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja a középiskolában is már valamilyen szinten megismert fizikai jelenségek mögött megbújó törvényszerűségek rendszerezése, felépítése, egységes gondolati keretbe illesztése, végső soron a természettudományos szemlélet kialakítása és a modellalkotási készség fejlesztése. A fizika alaptörvényeiről elsajátított egyetemi szintű ismeretek nyitják meg az utat ahhoz, hogy később a képzésben részt vevő hallgató a modern korbeli tudományos és műszaki eredményekhez, eszközökhöz értő módon tudjon viszonyulni és alkotni. 
 
A tantárgy keretében tárgyalt mechanika és hőtan csak az általános ismeretek közlésére szorítkozik. Itt elsősorban az axiomatikus felépítést és annak tapasztalati megalapozását van lehetőség megtanítani. A jelenségcentrikus képzést valamennyi előadásnál 10-15 perc tárgyhoz tartozó példafeladat bemutatása, video vagy demonstráció segíti.
 

Előadás anyagok (kamerafelvételek) a Teams-en a saját kurzushoz tartozó felületen.

 

A vizsgára való felkészülést segítendő a heti tematika, a gyakorlatok feladatai és megoldásai: A Fizika 1 tantárgy részletes tematikája heti bontásban

 

Matematikai alapok 
1. Előadás 

Vektorszámítás, trigonometria, egyenletek, koordinátarendszerek, függvények. Skaláris és vektoriális szorzat. Példák vektorok, vektorműveletek szemléltetésére utalva a leendő kinematikai, dinamikai összefüggésekre. Függvények változási sebessége: meredekség, érintő. Egyszerű függvények érintőjének kiszámolása. 

Matematikai összefoglaló

Vektorok

Függvények változási sebessége
 

2. előadás 

A függvénygörbe alatti terület kiszámolása. Egyszerű példák, amelyek rámutatnak a leendő kinematikai összefüggésekre. 

Függvénygörbe alatti terület
 

Mechanika 
3. Előadás 

A távolság és idő fogalma, mértékegysége, mérése. Mozgások leírása, sebesség és gyorsulás fogalma. Koordinátarendszerek. Kinematikai feladatok alaptípusai: egyenes vonalú mozgások, hajítások.
Kinematika
Útmutató fizika feladatok megoldásához

 

4. előadás 

Körmozgások, rezgőmozgások.  

 

5. előadás 

Newton törvényei, az erő, illetve a tehetetlen tömeg fogalma, mérése, mértékegysége. 

 

6. előadás 

Kölcsönhatások és erőtörvények: gravitációs és nehézségi erő, rugalmas erő, kényszererők, súrlódás és közegellenállás. 

Erőtörvények
 

7. előadás 

Mozgásegyenletek felírása és megoldása, kezdeti feltételek szerepe. A súly és súlyos tömeg fogalma. Gyorsuló vonatkoztatási rendszerek, tehetetlenségi erők. Tömegpontrendszer. Tömegközéppont. 

 

8. előadás 

A munka és a teljesítmény fogalma. Munkatétel. Konzervatív erőtér. Mozgási és helyzeti energia, a mechanikai energiamegmaradás tétele. 

 

9. előadás 

Impulzus és perdület fogalma, impulzus- és perdületmegmaradás tétele. 

 

10. előadás 

Merev testek mozgása, tömegközéppontja, impulzusa és perdülete, a tehetetlenségi nyomaték fogalma. 

 

11. előadás 

Dinamika a hétköznapokban a bolygók és műholdak mozgásától a mikromechanikai rendszerekig. 

 

12. előadás 

Rezgések. Harmonikus oszcillátor. Mozgásegyenlet és megoldása. Kinematikai mennyiségek meghatározása. 

 

13. előadás 

Csillapított és gerjesztett rezgés. Mechanikai hullámok. 

 

14. előadás 

Hullámegyenlet és általános megoldása. Hullámok terjedési sebessége. Hullámtulajdonságok. Hullámok visszaverődése. Hullámok szuperpozíciója. Állóhullámok. Doppler-effektus. 

 

Hőtan

15. előadás 

Termodinamikai állapotváltozók. Extenzív és intenzív mennyiségek. A termodinamika 0. főtétele. A hőmérséklet fogalma, mérése, kinetikus értelmezése. Hővezetés, hőáramlás hősugárzás.  

 

16. előadás 

Belső energia, munkavégzés, hőközlés. Termodinamikai folyamatok. Fázisátalakulások. 

 

17. előadás 

Ideális gázok állapotegyenlete. Kinetikus gázelmélet. Szabadsági fok. Fajhő, hőkapacitás, mólhő. 

 

18. előadás 

A termodinamika I. főtétele. Termodinamikai folyamatok. Állapotváltozások ábrázolása. Termodinamikai körfolyamatok. Hőerőgépek, hőszivattyúk, hűtőgépek. 

 

19. előadás 

A termodinamika II- és III. főtételei.  A termodinamikai entrópia és az irreverzibilitás megfogalmazása. 

 

20.előadás 

Hétköznapi hőtan: hőháztartás lakásokban és számítógépekben. 

 

Számolási gyakorlatok

Gyakorlatok beosztása - 2023. ősz
 
VA01  
VA02 
VA03
VA04 
VA05 
 
VB01 
VB02 
VB03 
VB04 
 
+: páratlan tanítási hét
++: páros tanítási hét
 

1. Gyakorlat 

Feladatok
Feladatok + megoldások
 

2. Gyakorlat

Feladatok
Feladatok + megoldások
További gyakorló feladatok a Feladatgyűjtemény 1. és 2. fejezeteiben 
 

3. Gyakorlat

Feladatok
Feladatok + megoldások

További gyakorló feladatok a Feladatgyűjtemény 3. fejezetében
 

4. Gyakorlat

|Feladatok
Feladatok + megoldások

További gyakorló feladatok a Feladatgyűjtemény 4. és 5. fejezeteiben
 

5. Gyakorlat

Feladatok
Feladatok + megoldások
További gyakorló feladatok a Feladatgyűjtemény 6., 7. és 8. fejezeteiben
 

6. Gyakorlat

Feladatok
Feladatok + megoldások
További gyakorló feladatok a Feladatgyűjtemény 8. és 9. fejezeteiben
 

7. Gyakorlat

‎|Feladatok
Feladatok + megoldások
További gyakorló feladatok a Feladatgyűjtemény 10. fejezetében

 

 

Zh feladatsorok 

A 2021. november 22. pótnagyzh feladatsor /kézzel írt/