BMETE11AF46

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Kísérleti fizika 3
Neptun kód: BMETE11AF46
Felelős oktató: Dr. Simon Ferenc
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE11AF46
Követelmények, Információk

Tárgy adatok

Az előadások és a gyakorlatok időbeosztása

Az előadások keddenként 8.30-11.00 között kerülnek megtartásra az F29-es tanteremben. 

Tananyag

Kísérleti Fizika II jegyzet: 

A gyakorlatok tananyaga

Gyakorlati jegyek

Fizika feladatok megoldása 3 (szabadon választható felzárkóztató kurzus)

Vizsga

Tételsor a Kísérleti Fizika 3 tárgyhoz (2023/24 őszi félév, előadó: Simon Ferenc), mindenki két tételből vizsgázik, amiből egyet szabadon választhat, amennyiben az előadások látogatottsága eléri a 70 %-ot.

 1. A kinetikus gázelmélet alapjai; a nyomás, a hőmérséklet- és a belső energia kinetikus értelmezése.
 2. Valódi gázok állapotegyenlete és belső energiája. Transzportfolyamatok gázokban (diffúzió, hővezetés, elektromos vezetés, viszkozitás).
 3. A hőmérséklet fogalma, gázhőmérséklet. A barometrikus magasságformula. A Maxwell féle sebességeloszlás és meghatározása.
 4. Termodinamikai állapotjellemzés, kölcsönhatások és állapotjellemzők. Belső energia, hő, a hőtan I. főtétele.
 5. Általánosított munka, hőkapacitás, fajhő. Entalpia, ideális gáz belső energiája és entalpiája.
 6. A fajhő speciális esetei és ezek összefüggései. A Gay-Lussac és a Joule-Thomson kísérletek.
 7. Ideális gáz állapotváltozásai, körfolyamatok. A Carnot körfolyamat, hűtő- és hőerőgépek.
 8. A hőtan II. főtétele, entrópia. Clausius egyenlőtlenség, az entrópianövekedés tétele. A hőtan fundamentális egyenlete.
 9. Ideális gáz entrópiája és a Gay-Lussac kísérlet. A II. főtétel és a fundamentális egyenlet alkalmazásai homogén rendszerekre.
 10. A statisztikus fizika alapjai, Boltzmann eloszlás, az entrópia és II. főtétel statisztikus értelmezése. Kvantumstatisztikák.
 11. Termodinamikai potenciálok és fundamentális függvények. A termodinamikai potenciálokra vonatkozó Euler tétel.
 12. A fundamentális függvények differenciális összefüggései, Maxwell relációk, Gibbs-Helmholtz és az Euler egyenletek.
 13. A hőtan III. főtétele és következményei. Adiabatikus lemágnesezés, a rugalmas gumiszalag mint hűtőgép.
 14. Fázisátalakulások. Valódi gázok halmazállapotváltozásainak tapasztalati összefüggései, kritikus állapot. A témakörben bemutatott kísérletek értelmezése.
 15. A fázisegyensúly feltételei, a Clausius-Clapeyron egyenlet. Első- és másodrendű fázisátalakulások.
 16. A kvantummechanika alapjai. Hőmérsékleti sugárzás, foto- és Compton effektus. A katódsugárzás és fotoeffektus bemutatott kísérleteinek értelmezése.
 17. Atommodellek, a Rutherford-féle szórási kísérlet, a Bohr-modell, és a Frank-Hertz kísérlet.
 18. A részecske-hullámtermészet kettősség, de Broglie hipotézis és a Davisson-Germer kísérlet. Az időfüggő Schrödinger egyenlet és a határozatlansági reláció.

 

Korábbi évek TEAMS oldalai: 

2022-23:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aPL9P3DUo6e_xZwBB2tADlQL5q31adBDM...
2021-22:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aPL9P3DUo6e_xZwBB2tADlQL5q31adBDM...
2020-21:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9c177d71a5f04a30b5518a6efe28f...