Oktatási programunk

Intézetünk két alapvető fontosságú oktatási feladatot lát el a Műegyetemen: egyfelől a Fizikai Intézet és a Nukleáris Technológiai Intézet felelős a BME mérnöki karain folyó fizika oktatásért, másfelől ez a két intézet gondozza a Műegyetemen folyó Fizika BSc, MSc, és PhD képzést is.

BSc képzés

Évente mintegy 60-70 hallgató kezd tanulmányokat három éves BSc képzésünkön. Hallgatóink a Műegyetemre általában is jellemző magas felvételi pontszámmal, a legjobb iskolákból érkeznek. A BSc képzés első évében alapozó matematikai, programozási, és fizika ismereteket szereznek, majd a rá következő két évben alkalmazott fizika illetve a felfedező kutatásokra előkészítő fizika szakirányon mélyíthetik el ismereteiket. Végzett hallgatóink közül a legjobbak többnyire MSc programunkon vagy más, hazai vagy külföldi MSc programon folytatják tanulmányaikat, de hallgatóink már a BSc képzés befejezése után is el tudnak helyezkedni.

Alapképzésünket végigkíséri az intenzív laboratóriumi oktatás. A laborgyakorlatok során hallgatóink számos komplex mérési feladattal, modern mérési eljárással találkoznak. Emellett – főként a fizika szakirány kurzusain keresztül – hallgatóink megismerkednek a mai modern elméleti fizika alapjaival és módszereivel. Legjobb BSc hallgatóinknak Tudományos Diákköri projekteken keresztül van lehetősége aktívan bekapcsolódni a nálunk folyó kutatásba és ipari fejlesztésekbe.

MSc képzés

Mintegy 30-40 hallgató kezd évente két éves fizika MSc képzésünkön tanulmányokat. MSc képzésünk jelenleg öt szakirányon folyik: a felfedező kutatásokra felkészítő Kutatófizikus, az anyagtudományi kutatásokra felkészítő Nanotechnológia és anyagtudomány, illetve alkalmazott optikai kutatásokra felkészítő Optika-fotonika szakirányunkat a Fizikai Intézet gondozza, míg a mag- és reaktorfizikai ismereteket nyújtó Nukleáris technika szakirányt, valamint az Orvosi fizika szakirányt a Nukleáris Technikai Intézet irányítja.

Az első szemeszterben kiemelt fontosságú a legfrissebb kutatásokhoz kapcsolódó emelt szintű laboratóriumi gyakorlat. Hallgatóink a képzés utolsó három félévében diplomamunkájukhoz kapcsolódó kutatást végeznek, és emellet az elméleti kurzusok széles palettájából választva szakterületük legfrissebb vívmányait ismerhetik meg. Hallgatóink diplomamunkája általában igen magas színvonalú, sok esetben publikációkkal alátámasztott, gyakran nemzetközi projekthez kapcsolódó kutatómunka. Legkiválóbb MSc hallgatóink közül sokan Fizika Doktori iskolánkban folytatják tanulmányaikat, de végzett hallgatónk megtalálhatók a legnevesebb egyetemek (Harvard, Princeton, Oxford, Berkeley stb.) PhD iskolájában is.

PhD képzés

A doktori képzésünket a Fizikai Intézet és a Nukleáris Technikai Intézet közösen irányítja. Minden évben nagyjából 10-15 hallgató kezdi el nálunk a doktori tanulmányait. A hallgatókat szigorú felvételi eljárás keretében választjuk ki.  Az erős elméleti háttér mellett a nemzetközileg is fontos laboratóriumok a magas színvonalú szilárdtestfizikai, optikai és nukleáris technikai oktatást biztosítják. PhD programunk színes palettát kínál:  kutatási témáink kiterjednek a nanofizika, mágnesség, szupravezetés, felületfizika, holográfia, lézerfizika, kvantumelmélet, és statisztikus fizika legújabb kutatási irányaira. Komoly hagyományokra támaszkodnak alkalmazott optikai kutatásaink, a nukleáris fizika szakirány mellett pedig új területként jelenik meg az orvosi fizika. Magyarországon egyedül a mi doktori iskolában folyik reaktorfizikai PhD képzés.

Az doktori iskola működésének feltételeit a Fizikai Intézet és a Nukleáris Technikai Intézet tanszékei, a karon létrehozott MTA-BME kutatócsoportok, valamint az együttműködő MTA kutatóintézetek biztosítják. Hallgatóink neves külföldi egyetemekkel és kutatóhelyekkel kialakított együttműködésekben vehetnek részt, melyek a néhány hetes látogatástól az akár egy-két szemesztert magába foglaló hosszabb tanulmányútig is terjedhetnek. A PhD disszertációk kizárólag nemzetközi szinten publikált kutatási eredményeken alapulnak. Legjobb doktoranduszaink a tudományos fokozat megszerzése után a világ vezető egyetemein nyernek posztdoktori állást. Sokuk 2-3 éves tapasztalat után visszatérnek, és a magyar tudományos élet kiemelkedő kutatóivá válnak.