BMETE14AX05

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Fizika laboratóriumi gyakorlatok
Neptun kód: BMETE14AX05
Felelős oktató: Dr. Wittmann Mária
Felelős tanszék: Fizika Tanszék
Képzés: Mérnökoktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE14AX05
Követelmények, Információk

Aktuális információk

2022/23/1 félév

Tárgyfelelős: Dr. Wittmann Marian  egy. docens

 
A mérések helye: F épület III. lépcsőház, I.-II. emeleti laborok, találkozó a lépcsőházban.
Órarendi időpontok: 
   hétfő  13:15 - 16
   csütörtök  14:15 - 17
   péntek  11:15 - 14
A mérésvezetők neve és e-mail címe itt található.
A laborgyakorlathoz tartozó Moodle kurzus: Fizika labor (BMETE14AX05)
    Itt fogjuk gyűjteni a pontszámokat, és itt lehet feltölteni egyes jegyzőkönyvek csatolmányait.
A laborgyakorlathoz tartozó Teams csoport: VBK - Fizika laboratóriumi gyakorlatok 2022/23/1
A Moodle és Teams csatlakozáshoz szükséges kódokat neptun üzenetben küldjük el.

Követelmények

Mi kell a laborgyakorlatra?

 • az aznapi mérés anyaga (ld. lejjebb; nem kell kinyomtatni);

 • felkészülés a beugró zh-ra:
  minimum: az aznap elvégzendő mérési feladatok ismerete,
  ill. ezen felül a méréshez kapcsolódó egyéb fogalmak, összefüggések és számolások ismerete a mérési leirat alapján;

 • számológép.

Hogyan kell fizika labor jegyzőkönyvet készíteni?

Tantárgykövetelmények

Jelenléti követelmények, pótlási lehetőségek

  A bevezető előadáson elhangzottak ismerete nélkülözhetetlen a labor teljesítéséhez, és a balesetvédelmi oktatásban való részvétel előfeltétele a mérések megkezdésének.
  A félév során összesen 8 mérést kell elvégezni. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele mind a 8 mérés ill. gyakorlat elvégzése, és legalább olyan szinten elkészített jegyzőkönyv beadása, amit a mérésvezető nem dob vissza.
  15 perc késés esetén a mérés aznap már nem végezhető el, ez esetben pótmérési alkalmat kell igénybe venni a mérés elvégzéséhez.
  A félév során összesen max. 2 mérés pótlására van lehetőség (akár hiányzás miatt, akár késés miatt, akár azért, mert a mérésvezető elküldte a hallgatót elégtelen felkészülés

miatt).
Mérések pótlása:  A pótlási héten, ill. korlátozott számban előzetes egyeztetés alapján lehetőség van a szorgalmi időszakban más csoportokhoz csatlakozni (az adott csoport üres heteiben, vagy másik kurzus méréséhez).
Egyszer már elvégzett mérést javító szándékkal megismételni nem lehet.

Félévközi követelmények

 • Előzetes felkészülés a mérésekre a honlapon található írásos segédanyagok alapján.
 • A 8 mérési feladat elvégzése.
 • A jegyzőkönyvek elkészítése a mérési adatok alapján.

  A felkészülést, a jegyzőkönyveket, és egyes méréseknél (Logika, Dinamikai rendszerek) az órai munkát pontozzuk.
  Minden méréshez olyan jegyzőkönyvet kell beadni, amely az adott mérés követelményeinek legalább minimális szinten megfelel. A hiányos, értékelhetetlen jegyzőkönyvet a mérésvezető visszadobja ("újra") és ezért 4 pontot levonunk. A visszadobott jegyzőkönyvet a félév során tetszőlegesen választott időben vissza kell kérni és a hiányzó, ill. elfogadhatatlan részt pótolni, ill. javítani kell. Erre a határidő a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított egy hét. Amíg a jegyzőkönyv nincs elfogadva, a mérés el nem végzettnek minősül, és a félévközi jegy elégtelen.

  A jegyzőkönyvet a mérés után egy héttel kell leadni. Ha a csoportnak aznap nincs mérése, akkor is le kell adni a jegyzőkönyvet (nem kötelező személyesen, lehet mással beküldeni is). Ha a csoportnak aznap van mérése, akkor az a mérésvezető szedi be, akivel a csoport aznap mér. A jegyzőkönyvek beadását könyveljük.
Nem kell a jegyzőkönyvet a mérés után egy héttel beadni, ha aznap
- oktatási szünet van;
- valaki hiányzó (beteg, ill. bármilyen okból aznap nem jön mérésre), ill. mérőpár esetén mindketten hiányzók.
Ilyenkor a beadási határidő egy héttel eltolódik.
Laboridőn kívül csak előzetes egyeztetéssel lehet jegyzőkönyvet leadni.

  Késedelmes jegyzőkönyv-beadáskor 4 pontot levonunk, ezzel együtt a beadási határidő egy héttel kitolódik. Ha a jegyzőkönyv akkor sem érkezik be, akkor újabb 4 pontot levonunk, és a beadási határidő egy újabb héttel kitolódik; stb, stb. (a mérésre kapott pontszám így akár negatív is lehet). Különeljárási díjat nem kell fizetni, kivéve, ha a legkésőbb 13. oktatási héten elvégzett mérés jegyzőkönyve nem érkezik be a szorgalmi időszak utolsó napjáig, hanem csak a pótlási héten. A 14. héten elvégzett mérések jegyzőkönyvét a pótlási héten kell beadni. A szorgalmi időszakban elvégzett mérések jegyzőkönyve a pótlási hét után már nem adható be. A pótlási héten elvégzett pótmérések jegyzőkönyveit az oktatóval egyeztetett időpontban kell beadni.

A félév végi osztályzat kialakítása

  A mérések kezdetén a mérésvezető írásban (vagy szóban) ellenőrzi a hallgató felkészültségét. Elégtelen felkészülés esetén a hallgatót a mérésvezető elküldi, a hallgató a mérést nem végezheti el azon a napon, hanem pótmérési alkalmat kell igénybe vennie a mérés elvégzéséhez. A mérésre való felkészüléshez a hallgató konzultációt kérhet a mérésvezetőtől (vagy a laborvezetőtől) előzetes egyeztetéssel. Akkor is elküldi a mérésvezető a hallgatót, ha

15 percnél többet késik. Ha valakit másodszor is elküldenek a félév valamelyik felének 4-4 méréséről, akkor a félévközi jegy elégtelen.
  Minden mérésre maximum 20 pont kapható. Ez a felkészülés ellenőrzésén (általában 8 pont), a jegyzőkönyvön (általában 12 pont), és néhány mérésnél (pl. Logika) az órai munkán alapul.
  Egyes méréseknél szorgalmi feladatok is adhatók be, amelyekkel pluszpontok szerezhetők.
  Az egyes mérések javító szándékú megismétlésére nincs lehetőség, de szorgalmi feladatok benyújtásával szorgalmi pontok szerezhetők (akár utólag, a félév végén is) a mérésenkénti 20 ponton felül.
  A félévközi jegy a 8 mérésre kapott összpontszám alapján a következőképpen alakul:

elégséges (2) 40% 64 -
közepes (3) 55% 88 -
jó (4) 70% 112 -
jeles (5) 85% 136 -

Konzultációk

előzetes egyeztetés után a mérésvezetőkkel, ill. szükség esetén a laborvezetővel ( Wittmann Marian ). A mérésvezetők és a laborvezető a táblázatban megadott e-mail címeken érhetők el.

Segédanyagok

Jegyzet

Nyomtatott jegyzet nincs, az elméleti anyag és az egyes mérések anyaga az alábbi fájlokban található.
Az elméleti anyagra a gyakorlaton nincs szükség, viszont valamilyen formában a mérések leírását el kell hozni az egyes mérésekre!

Balesetvédelem

Méréskiértékelés: konfidenciaintervallum, Student-táblázat, Gauss-féle hibaterjedés: Ez a bevezetőn elhangzott anyag. A szürke betűvel írt részek kiegészítő anyag az érdeklődőknek.

Egyenes paramétereinek meghatározása lineáris regresszióval

Mérések

1. Görbeillesztés
    Mérés utánra:
    a jegyzőkönyv készítéséhez szükséges SciDAVis letöltése itt (Windows), vagy itt (Linux),
    SciDAVis segédlet és a SciDAVis honlapja;
    kidolgozott mintafeladat.

2. Mechanika     adatlap    jk útmutató

3. Optika I.     adatlap     jk útmutató

4. Egyenáram     adatlap    jk útmutató

    Nem kötelező anyag: Áttekintő egyenáramú hálózatok számolásárólFélvezető olvasmány,  

5. Váltóáram       adatlap     jk útmutató
    Nem kötelező anyag: demonstráció anyaga

6. Logika

7. Optika II.    adatlap     jk útmutató
    Egy kis játék: emanim demonstráció,   letöltés

8. Dinamikai rendszerek     jk útmutató
    Mérés utánra:  PhasePictor letöltés,   segédlet a PhasePictorhoz

 

Részletes tárgyprogram

I. Bevezető előadás, a laboratóriumi gyakorlatokhoz szükséges alapismeretek

 • Bevezető, munkavédelmi szabályok. (1 óra)

 • Méréssorozat kiértékelése, közvetett mérés hibája, elektromosságtani alapismeretek. (2 óra)

II. Önálló mérések

 1. Görbeillesztés: a legkisebb négyzetek módszerének elve, lineáris és nemlineáris illesztés számítógéppel. (3 óra)

 2. Mechanika: Lineáris rugalmas erő; rezgőmozgás, ingamozgások, torziós inga tanulmányozása (a fázistér és a trajektóriák bemutatása). (3 óra)

 3. Optika I.: Geometriai optika: domború lencse leképzésének vizsgálata; prizma törésmutatójának meghatározása, hajszál vastagságának becslése. Brewster szög mérése. Polarizáció vizsgálata. (3 óra)

 4. Egyenáram: soros és potenciometrikus áramkörszabályozás. Félvezetők: félvezető dióda karakterisztikájának mérése. (3 óra)

 5. Váltóáram: soros RLC-kör impedanciájának frekvenciafüggése, rezonancia. Jelalak-vizsgálat oszcilloszkóppal. (3 óra)

 6. Logika: logikai algebra, kapuáramkörök. Meghatározott logikai függvények megvalósítása kommerciális IC-kel. (3 óra)

 7. Optika II.: Fizikai optika: lézer hullámhosszának, hajszál vastagságának, transzmissziós rács rácsállandójának meghatározása elhajlási képből. Michelson-interferométer.  (3 óra)

 8. Dinamikai rendszerek: Egyszerű (kémiai, populációdinamikai) problémák differenciálegyenletének felállítása. A differenciálegyenletek stacionárius pontjainak meghatározása, lineáris stabilitásvizsgálat. A megoldás viselkedésének tanulmányozása a fázissíkon. (3 óra)

A tárgyprogram kelte: 2007. augusztus 30.