BMETE15AF36

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Kvantummechanika 2
Neptun kód: BMETE15AF36
Felelős oktató: Dr. Szunyogh László
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE15AF36
Követelmények, Információk

Az előadások időpontja és helye: hétfő 12:15 - 13:45  H406

Előadó: Szunyogh László (szunyogh.laszlo@ttk.bme.hu)

 

Az előadások nyelve angol, a vizsga a hallgató választása szerint magyar vagy angol nyelven zajlik.

 

Aláírás és vizsgára bocsátás feltétele:

  • A vizsgára bocsátás feltétele elégséges jegy megszerzése a Kvantummechanika gyakorlat 2 (BMETE15AF37) tárgyból

 

Számonkérés:

A szóbeli vizsgán egy (1) tételt kell kidolgozni, a felkészülési idő 30 perc.

 

Az előadások anyaga (és egyben tételsor):

1. Impulzusmomentumok összeadása, Clebsch-Gordan-együtthatók.

2. A He-atom alapállapoti energiája, első gerjesztett állapota.

3. Szóráselmélet, Lippmann-Schwinger egyenlet, Born közelítés, szórási amplitúdó.

4. Differenciális és teljes határkeresztmetszet (összetett target), parciális hullámok módszere, teljes határkeresztmetszet a fázistolásokkal. Optikai tétel.

5. Kvantummechanikai képek: Schrödinger-kép, Heisenberg-kép, kölcsönhatási (Dirac-) kép, kapcsolat az időfüggő perturbációszámítással.

6. Mozgás elektromágneses térben: kontinuitási egyenlet, valószínűségi áramsűrűség. Para- és diamágneses tagok a Hamilton operátorban.

7. A hullámfüggvény mértéktranszformációja. Aharonov-Bohm effektus.

8.  Fluxuskvantálás szupravezetőkben.  Szabad elektronok homogén mágneses térben: Landau-nívók.

9.  Relativisztikus kvantummechanika. Dirac egyenlet. A γ-mátrixok felcserélési szabályai és standard reprezentációja. 

10. Mértékinvariancia. A Dirac Hamilton operátor. Kontinuitási egyenlet. Kovariáns alak, négyes áramsűrűség.

11.  Szabad részecske mozgása: Dirac vákuum, pozitron.

12.  A Pauli-Schrödinger egyenlet 1/c²-es korrekciói: relativisztikus tömegnövekedés, spin-pálya kölcsönhatás.

13. A Darwin tag és a normálás szerepe. A nemrelativisztikus valószínűségi áramsűrűség, spin-mágnesezettségi áramsűrűség.

14. A Dirac egyenlet Lorentz-invarianciája. Forgatások és a spin.

 

Az előadások és gyakorlatok menetrendje

 

Ajánlott irodalom: