BMETE12AF27

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Elektronika
Neptun kód: BMETE12AF27
Felelős oktató: Dr. Kiss Gábor
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE12AF27
Követelmények, Információk

TÁRGYKÖVETELMÉNYEK

Fizikus BSc
Elektronika

Kód: BMETE12AF27;        Követelmény: 2/0/0/V/3 (K)

Félév: 2023/24/1;                Nyelv: magyar;

Előadó: Dobos Gábor, Dr. Kiss Gábor, Dr. Hárs György (T0 kurzus)

 

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 

kísérleti fizika 2

A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 

Fizikus képzés szakmai törzsanyag 3. félév BSC

A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy elsődleges célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a kísérleti és alkalmazott fizikai munkában gyakran alkalmazott alapvető áramkörök működésének és tervezésének az alapjait..
A tárgy a Kísérleti fizika 2, és a Kísérleti fizika gyakorlat 2 tematikájára épül, melyek keretében a hallgatók elsajátítják a lineáris elektronika fizikai alapjait (Maxwell-egyenletek, Kirchoff-törvények, ellenállás, kapacitás, induktivitás fogalma, komplex impedancia, bekapcsolási jelenségek , RLC áramkörök). A félvezető eszközök precíz fizikai alapjait a hallgatók a későbbiekben, az Elméleti szilárdtestfizika, illetve Alkalmazott szilárdtestfizika
tárgyak keretében sajátítják el, így az Elektronika tárgy keretében csak a félvezető eszközök fenomenologikus modelljeit tárgyaljuk.

A tárgy tematikája: A lineáris elektronika fizikai alapjainak rövid átismétlése. Lineáris elektronikai építőelemek: i deális ellenállás, kapacitás és induktivitás; szórt (parazita) paraméterek; feszültség- és árammérők; feszültség és áramforrások. Alapvető passzív egyenáramú és váltóáramú kapcsolások: hídkapcsolások, feszültségosztók, szűrő áramkörök, transzformátorok. Bevezetés az összetett egyen- és váltóáramú lineáris hálózatok számítási módszereibe. Nemlineáris áramkörök analízisének módszerei. Kisjelű modellek, a torzítás fogalma. A dióda, a bipoláris és a térvezérlésű tranzisztorok karakterisztikái, az eszközök kis- és nagyjelű modelljei. Aktív analóg áramkörök, bipoláris és térvezérlésű tranzisztoros erősítők, egyenirányítók. A visszacsatolás fogalma, és alkalmazása. Műveleti erősítők legfontosabb paraméterei és alkalmazásai. Invertáló és nem invertáló erősítő kapcsolás, összeadó áramkör, differenciáló és integráló áramkör, schmitt-trigger kapcsolás, oszcillátor kapcsolások. Speciális összetett áramkörök (tápegységek, szabályozók) és áramkörök védelme.

Követelmények szorgalmi időszakban: 

félévközi 2db zárthelyi dolgozat

Pótlási lehetőségek: 

Kari időbeosztásban jóváhagyott időpontban.

Konzultációs lehetőségek: 

oktatóval történt egyeztetés alapján

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 

Ullrich Tietze, Christian Schenk: Analóg és digitális áramkörök, Műszaki Könyvkiadó 2000

Fodor: Villamosságtan I. ,Tankönyvkiadó, 1985.; Smith: Circuits, Devices and Systems, Wiley, 1991;

Varga Dezső és Bagoly Zsolt: Elektronika és méréstechnika, http://tankonyvtar.ttk.bme.hu/pdf/171.pdf