BMETE11AX22

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Fizika 2
Neptun kód: BMETE11AX22
Felelős oktató: Dr. Márkus Ferenc
Képzés: Mérnökoktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE11AX22
Követelmények, Információk

Aktuális információk

 

Tárgy adatok (2024. tavaszi félév) 

Előadók: Sarkadi Tamás (Atomfizika Tanszék), Márkus Ferenc (Fizika Tanszék)

Tantárgykód: TE11AX22
Követelmények: 2/1/0/v
Kredit: 4
Nyelv: magyar
 
Félévközi számonkérések: 1 nagyzh és 4 gyakorlaton kiadott házi feladat
Nagy zh: 2024-04-26, P 8-10; E1B, E1C
PótNagy zh: 2024-05-06, H 18-20; E1B
PótpótNagy: 2024-05-30, Cs 10-12; IB025
Félév végi jegy: írásbeli és szóbeli vizsga
 

 

A vizsga menete:

 
A 9.00 órai kezdés azt jelenti, hogy a vizsgalap a padon van és hozzá lehet kezdeni a kidolgozáshoz.
 
A vizsgaterembe legkésőbb 8.55-kor lehet belépni. Belépéskor a mobiltelefonokat és egyéb kommunikáló eszközöket a táskába, kabátba kell betenni. A táskát, kabátot a fogasokra, illetve a padsorok végében a falhoz kell elhelyezni. Ezt követően az ülésrendnek megfelelően mielőbb le kell ülni. A belépéssel egyidőben megkezdődik a vizsga, tehát nem lehet írott dolgokat lapozgatni, egymással beszélgetni, és egyáltalán bármivel a vizsgakezdést akadályozni. A dolgozatokat 9 óra előtt egy-két perccel elkezdjük kiosztani, azért, hogy a dolgozatírás 9 órakor megkezdődhessen.
 
A vizsga során íróeszközöket használhatnak, és személyi azonosítóval igazolják magukat.
 

A tantárgy célkitűzése

 
A Fizika tantárgy célja a mérnökképzésben kettős. Egyrészt meg kell ismertetni a hallgatóságot azokkal a fizikai törvényekkel és összefüggésekkel, amelyek a konkrét műszaki problémák megoldásának az elvi hátterét adják. Másrészt ezek a törvények (és elvek) általánosságuknál fogva maghatározzák az adott kor modern természettudományos világképét is, így ennek kialakítása ugyancsak fontos feladat a mérnökképzés folyamatában. Mindez alapvetően hozzájárul a műszaki értelmiség társadalmi hitelének és tudományos presztízsének megalapozásához. 
 
A Fizika 2 a "Hudson-Nelson: Útban a modern fizikához" tankönyv fejezeteit követi. 
 
A tantárgy keretében tárgyalt elektrodinamika, speciális relativitás és kvantummechanika csak az általános ismeretek közlésére szorítkozik. Itt elsősorban az axiomatikus felépítést és annak tapasztalati megalapozását kell megtanítani. A jelenségcentrikus képzést valamennyi előadásnál 10-15 perc tárgyhoz tartozó példafeladat bemutatása, video vagy demonstráció segíti.
 
 
 

A tantárgy részletes tematikája 

 

1. előadás

KÍSÉRLETEK: Kísérletek elektroszkóppal. Dörzsöléses elektromosság. Elektromos megosztás. Töltések elhelyezkedése szigetelőkön és vezetőkön. Csúcshatás. Van de Graaff generátor. Elektromos mező kimutatása ricinusolajban lévő grízszemekkel. Coulomb mérleg.   
 
AZ ELŐADÁS ANYAGA: A COULOMB TÖRVÉNY ÉS AZ ELEKTROMOS ERŐTÉR: Elektrosztatikus erők. Vezetők és szigetelők. A Coulomb törvény. Az elektromos erőtér. Az elektromos dipólus. Folytonos töltéseloszlások által létrehozott elektromos erőterek.
 
Hudson-Nelson: pp. 567-589  
 

2. előadás

AZ ELŐADÁS ANYAGA: GAUSS TÖRVÉNYE: Az elektromos fluxus. A Gauss-törvény. A Gauss-törvény és az elektromos vezetők.
AZ ELEKTROMOS POTENCIÁL: Az elektromos potenciál. A potenciál gradiense. Ekvipotenciális felületek.
 
Hudson-Nelson: pp. 595-609; 613-631 
 

3. előadás

KÍSÉRLETEK: Töltött kondenzátor energiája. Erőhatások dielektrikumokban. Leideni palack.
 
AZ ELŐADÁS ANYAGA: KONDENZÁTOR ÉS AZ ELEKTROMOS ERŐTÉR ENERGIÁJA: A kapacitás fogalma. Kondenzátorok kapcsolása. Dielektrikumok. A kondenzátor energiája. Az elektromos erőtér energiája. 
 
Hudson-Nelson: pp. 635-650
 

4. előadás

KÍSÉRLETEK: Kondenzátor feltöltése és kisütése.
 
AZ ELŐADÁS ANYAGA: AZ ELEKTROMOS ÁRAM ÉS AZ ELLENÁLLÁS: Az elektromotoros erő. Az elektromos áramsűrűség és az elektromos áram. Az elektromos vezetőképesség és ellenállás. Az Ohm törvény differenciális alakban. A Joule törvény. Az RC-körök (kondenzátor feltöltése és kisütése).
 
Hudson-Nelson: pp. 655-669
 

5. előadás

KÍSÉRLETEK: Mágneses erővonalak kimutatása vasreszelékkel. Oersted-kísérlet. Mágneses térben lévő áramjárta keretre ható erők. Párhuzamos vezetők mágneses kölcsönhatása. Faraday-motor. 
 
AZ ELŐADÁS ANYAGA: A MÁGNESES ERŐTÉR: A mágneses erőtér. Töltött részecskék mozgása mágneses erőtérben. A Lorentz-erő. A mágneses térben levő áramvezetőre ható erő. Áramjárta keretre ható erők, a mágneses dipólus fogalma. 
 
Hudson-Nelson: pp. pp. 705-726
 

6. előadás

AZ ELŐADÁS ANYAGA: A MÁGNESES ERŐTÉR FORRÁSA: A Biot-Savart törvény. Az Ampere-törvény. 
 
Hudson-Nelson: pp. pp. 733-744
 

7. előadás

KÍSÉRLETEK: Cseppfolyós nitrogén diamágnessége, cseppfolyós oxigén paramágnessége. Mágneses hiszterézis. Ferromágneses domének bemutatása.
 
AZ ELŐADÁS ANYAGA: AZ ANYAG MÁGNESES TULAJDONSÁGAI: Az anyagok mágneses tulajdonságai. A mágneses térerősség és a mágneses indukcióvektor. A mágneses hiszterézis.
 
Hudson-Nelson: pp. pp. 775-784
 

8. előadás

KÍSÉRLETEK: Faraday-féle törvény bemutatása, nyugalmi és mozgási indukció. Lenz törvény szemléltetése lengő gyűrűvel, fémcsőben mozgó mágnessel. Transzformátorok. Zenélő teáskanna. Elektromos jelek átvitele indukciós csatolással.  
 
AZ ELŐADÁS ANYAGA: A FARADAY-TÖRVÉNY ÉS AZ INDUKTIVITÁS: A Faraday-törvény. A mágneses fluxus. A Lenz törvény. Az örvényáramok. Az önindukció. A kölcsönös indukció. Transzformátorok. Az önindukciós tekercs energiája. RL áramkörök (tekercs bekapcsolása és kikapcsolása). 
 
Hudson-Nelson: pp. pp. 749-769
 

9. előadás

KÍSÉRLETEK: Állóhullámok Lecher-drótpáron. Dipólus antenna sugárzása. Mikrohullámú optika. Kísérletek mikrohullámú sütővel.
 
AZ ELŐADÁS ANYAGA: ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOK: Az eltolási áram. A Maxwell-egyenletek rendszere. Az elektromágneses hullámok, hullámegyenlet, polarizáció.  
 
Hudson-Nelson: pp. 819-831
 

10. előadás

AZ ELŐADÁS ANYAGA: ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOK: Elektromágneses hullámok keltése. Elektromágneses hullámok energiája és impulzusa. 
 
Hudson-Nelson: pp. 832-842
 

11. előadás

KÍSÉRLETEK: Interferencia laser fénnyel. Michelson-interferométer bemutatása. Newton-gyűrűk. Diffrakció bemutatása optikai padon.
 
AZ ELŐADÁS ANYAGA: Huygens-Fresnel elv. Diffrakció. Elhajlás résen. Elhajlás rácson. Röntgen-diffrakció.
 
Hudson-Nelson: pp.
 

12. előadás

KÍSÉRLETEK: Franck-Hertz kísérlet (az atomi energiaszintek kimutatása). Fényelektromos jelenség. Fényspektrum analizálás különböző fényforrások esetén. Interferencia létrehozása elektronokkal. 
 
AZ ELŐADÁS ANYAGA: Bevezetés a modern fizikába – a kvantumos jelenségek kísérleti előzményei. Hőmérsékleti sugárzás. A feketetest-sugárzás spektruma. A feketetest sugárzás különböző értelmezései. Planck elmélet. Fényelektromos hatás. Compton-effektus. Az elektromágneses sugárzás „kettős természete”. Részecskék hullámtermészete. Atommodellek. Korrespondencia-elv. A de Broglie-hullámok. A Davisson-Germer-kísérlet.
 
Hudson-Nelson: pp.
 

13. előadás

AZ ELŐADÁS ANYAGA: Schrödinger-féle hullámegyenlet. A hullámfüggvény fizikai jelentése. Alagúteffektus. Határozatlansági elv. Komplementaritási elv. A hidrogénatom kvantumállapotai. A Pauli-féle kizárási elv és az elemek periódusos rendszere. Az elektron spin.
 
Hudson-Nelson: pp.
 

14. előadás

Alkalmazott kvantummechanika a pásztázó alagútmikroszkóptól a kvantuminformatikáig.
 
 
 

Számolási gyakorlatok

 

1. Gyakorlat 

Feladatok
Feladatok + megoldások

 

2. Gyakorlat

Feladatok
Feladatok + megoldások

 

3. Gyakorlat

Feladatok
Feladatok + megoldások

 

4. Gyakorlat

Feladatok
Feladatok + megoldások

 

5. Gyakorlat

Feladatok
Feladatok + megoldások

 

6. Gyakorlat

Feladatok
Feladatok + megoldások

 

7. Gyakorlat

Feladatok
Feladatok + megoldások

 
Gyakorlatok beosztása
 

VA01 ++Hétfő 10-12 E306cd Márkus Ferenc

VA02   +Hétfő 10-12 E306cd Márkus Ferenc

VA03 ++Szerda 12-14 E405 Márkus Ferenc

VA04   +Szerda 12-14 E404 Kály-Kullai Kristóf

VA05   +Szerda 12-14 E405 Márkus Ferenc

VB01 ++Hétfő 10-12 E407 Sarkadi Tamás

VB02  +Hétfő 10-12 E407 Sarkadi Tamás 

VB03 ++Szerda 12-14 E404 Barócsi Attila

VB04   +Szerda 12-14 E403 Barócsi Attila

+: páratlan oktatási hét; ++: páros oktatási hét

 
 
 

Feladatmegoldó és elméleti gyakorló

Feladatgyűjtemény: feladatok és megoldásai (1. - 10. fejezetek)|
Feladatgyűjtemény: feladatok és megoldásai (11. - 19. fejezetek)

 
 

Feladatmegoldó és elméleti gyakorló

 
 
*[[Media:fiz2_elmeleti_gyakorlo_20160606.pdf‎|Mondatkiegészítések
 
*[[Media:fiz2_elmeleti_gyakorlo_megoldasok20160606.pdf‎|Mondatkiegészítések - megoldások
 
*[[Media:Fiz2_kifejtendo_kerdesek_20160613.pdf‎|Kifejtendő kérdések - Gyakorló feladatok
 
*[[Media:Fiz2_gyakorlo_feladatok_20160613.pdf‎|Gyakorló feladatok
 
 
Oktatási segédanyagok
 
 
 

Zh feladatsorok

 
 
*[[Media:Fizika2_ZH_2017tavasz_villanmosmernok.pdf‎|A 2017. április 20. nagyzh megoldása /kézzel írt/
 
*[[Media:fiz2_nagyzh_20170427_megoldas.pdf‎|A 2017. április 27. pótnagyzh megoldása /kézzel írt/
 
*[[Media:fizika2_potpotzh_2017maj17.pdf|A 2017. május 17. pótpótnagyzh megoldása /kézzel írt/
 
*[[Media:Fizika2-1vizsgazh_20170524.pdf‎|A 2017. május 24. 1. vizsgazh megoldása /kézzel írt/
 
*[[Media:fizika2_2vizsgazh_20170531a.pdf‎|A 2017. május 31. 2. vizsgazh megoldása /kézzel írt/
 
*[[Media:fizika2_3vizsga_20170607.pdf‎|A 2017. június 7. 3. vizsgazh megoldása /kézzel írt/
 
*[[Media:fizika2_4vizsga_20170614.pdf‎|A 2017. június 14. 4. vizsgazh megoldása /kézzel írt/
 
*[[Media:Fiz2-VK-v3mo-20180110.pdf‎|A 2018. január 10. 3. vizsgazh megoldása /kézzel írt/
 
*[[Media:FIZ2_NZH_2018_04_19.pdf‎|A 2018. április 19. nagyzh megoldása /kézzel írt/
 
*[[Media:fizika2_potnzh_2018_05_03.pdf|A 2018. május 3. pótnagyzh megoldása /kézzel írt/]
 
*[[Media:fizika2_ppnzh_2018_05_23.pdf|A 2018. május 23. pótpótnagyzh megoldása /kézzel írt/
 
*[[Media:fizika2v_1_2018_05_30.PDF|A 2018. május 30. vizsgazh megoldása /kézzel írt/
 
*[[Media:fizika2_v2_2018_06_06.pdf|A 2018. június 6. vizsgazh megoldása /kézzel írt/
 
*[[Media:fizika2_v3_2018_06_13.pdf|A 2018. június 13. vizsgazh megoldása /kézzel írt/
 
*[[Media:fizika2_v4_2018_06_20.pdf|A 2018. június 20. vizsgazh megoldása /kézzel írt/
 
*[[Media:Fiz2_NZH_2019_04_11.pdf|A 2019. április 11. nagyzh megoldása /kézzel írt/
 
*[[Media:fizika2_2019_04_25_potnzh.pdf|A 2019. április 25. pótnagyzh megoldása /kézzel írt/
 
*[[Media:2019_05_21_fizika2_pot_pot_zh.pdf|A 2019. május 21. pótpótnagyzh megoldása /kézzel írt/
 
*[[Media:megoldas_fizika2_v1_2019_05_29.pdf|A 2019. május 29. 1. vizsgazh megoldása /kézzel írt/
 
*[[Media:fizika2_2019_06_05_megoldas.pdf|A 2019. június. 5.  2. vizsgazh megoldása /kézzel írt/
 
*[[Media:F2_2019_06_12.pdf|A 2019. június. 12.  3. vizsgazh megoldása /kézzel írt/