BMETE11BG06

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Mérnöki fizika G
Neptun kód: BMETE11BG06
Felelős oktató: Dr. Márkus Ferenc
Képzés: Mérnökoktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE11BG06
Követelmények, Információk

GPK BSc képzések kötelező tárgya 2022 őszétől.

 

Aktuális információk

Tárgy adatok (2024. tavaszi félév)

Előadó:, Márkus Ferenc (TTK  Fizika Tanszék)

Tantárgykód: TE11BG06
Követelmények: 2/0/0/f
Kredit: 2
Nyelv: magyar
 
Előadás anyagok (kamerafelvételek) és további segédletek a Teams-en.
 
 
Félévközi számonkérés: 
 
1. zh órarenden kívüli időpontban:
7. tanítási hét 2024. március 27. 15:00-16:00 E1B
 
 
2. zh órarenden kívüli időpontban:
14. tanítási hét 2024. május 22. 15:00-16:00 E1B
 
 
 
Csak írószerek használhatók! Ezeken kívül csak a feladatsor papírjai lehetnek a padon. Személyi azonosító szükséges.
 
 
Pótzh: ---- Jelentkezni a neptunban kell. 2024. 05. 28. 8:15:00; K155
PótPótzh: ---- Jelentkezni a neptunban kell. 2024. 05. 31. 10:15:00; KF81
 
 
 
A félévi számonkéréseinek értékelése: 
 
1. zh: a mechanika anyagból. (minimumkövetelmény nincs)
2. zh: az elektrodinamika anyagból. (minimumkövetelmény nincs)
 
A két pontszám összeadódik. 
 
Javítani/pótolni a pótlások hetében Pótzh-n lehet. A dolgozat az egész félévi anyagból van. Ennek a dolgozatnak a jegye számít. (Azaz felülírja a zh-kon elért eredményt.) 
 
Ismételeten Javítani/pótolni a pótlások hetében PótPótzh-n lehet. A dolgozat az egész félévi anyagból van. Ennek a dolgozatnak a jegye számít. (Azaz felülírja a zh-kon és a pótzh-n elért eredményt.)
 
 

Friss információk 

 
A jelenléti előadások kamera felvételei és további információk a tantárgy Teams anyagában megtalálhatók.
Zh feladatsorok alább!!!
A mechanika és elektrodinamika előadások anyaga -- alább!!
 
 
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Középiskolai matematika és fizika ismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK BSc képzések kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja a középiskolában is már valamilyen szinten megismert fizikai jelenségek mögött megbújó törvényszerűségek felépítése, rendszerezése, egységes gondolati keretbe illesztése, végső soron a természettudományos szemlélet kialakítása és a modellalkotási készség fejlesztése. A fizika alaptörvényeiről elsajátított egyetemi szintű ismeretek nyitják meg az utat ahhoz, hogy később a képzésben részt vevő hallgató a modern korbeli tudományos és műszaki eredményekhez, eszközökhöz értő módon tudjon viszonyulni, valamint alkotó munkát végezni. Az elsajátított ismeretek kellő előzetes alapokat adnak a mérnöki szaktárgyak tanulmányaihoz.

A tantárgy keretében tárgyalt mechanika és elektromosságtan témakörök csak az általános ismeretek közlésére szorítkoznak. Itt elsősorban a fizikai törvényszerűségek tapasztalati megalapozását és logikai felépítését van lehetőség megtanítani. A jelenségcentrikus képzést valamennyi előadásnál a tárgykörhöz tartozó példafeladatok bemutatása, és demonstráció és/vagy video segíti.

1. Mechanikai alaptörvények (kinematikai alapfogalmak, Newton-törvények, erőtípusok)

2. Alapvető fizikai megmaradási törvények (impulzus, perdület, energia); a munka és a teljesítmény fogalma

3. Harmonikus rezgések és alapvető hullámtani jelenségek

4. Elektrosztatikai alapfogalmak (Coulomb-erő, elektromos térerősség és potenciál, kapacitás fogalma, kondenzátorok)

5. Elektromos áram, ellenállás fogalma; alapvető áramköri törvények

6. Mágneses térben mozgó töltésre és árammal átjárt vezetőre ható erő; áramjárta hurokra ható forgatónyomaték; mágneses dipólmomentum fogalma

7. Mozgó töltések és áramjárta vezetők által keltett mágneses teret leíró alaptörvények; tekercsek mágneses tere

8. A mágneses indukció törvénye, az induktivitás fogalma, Lenz-törvény

9. Elektromágneses hullámokkal kapcsolatos alapfogalmak

10. Geometriai és hullámoptikai alapjelenségek

11. A fenti témakörökhöz kapcsolódó alapvető alkalmazások és demonstrációs kísérletek

 

 

1. Laws of mechanics (basic concepts of kinematics, Newton's laws of motion, force laws).

2. Physical conservation laws (momentum, angular momentum). Work, power, kinetic energy. Conservation of mechanical energy.

3. Harmonic vibrations and  és wave phenomena.

4. Electrostatics (Coulomb force, electric field strength and potential, capacity, capacitors).

5. Electric current, electric resistance; laws of electric circuits.

6. Lorentz force acting on a moving charged particle and electric current in magnetic field; torque for a current carrying loop in magnetic field; magnetic dipole monetum.

7. Magnetic field produced by moving charged particles and current carrying wires; magnetic field of solenoids, toroids.

8. Faraday's law of induction, inductance., Lenz's law.

9. Basic concepts of electromagnetic waves.

10. Fundamental phenomena of geometric and wave optics.

11. Applications and demonstration experiment for the above chapters of the study.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két 60 perces zárthelyi dolgozat külön-külön a mechanika és az elektrodinamika részből. Egyenként 50 pontos dolgozatok minimum követelmények nélkül. A végső pontszám a két dolgozat pontjainak összege.
 
85-100 jeles
70-84 jó
55-69 közepes
40-54 elégséges
0-39 elégtelen
 
Pótolni, javítani a pótlások hetében lehet. Ez a dolgozat az egész félévi anyagból van. 
 

 

Feladatmegoldó és elméleti gyakorló

Feladatgyűjtemény: feladatok és megoldásai (1. - 10. fejezetek)|
Feladatgyűjtemény: feladatok és megoldásai (11. - 19. fejezetek)

 

Zárthelyi feladatsorok

 
 
Régi zh-k
 
 
 
 

Ajánlott irodalom 

 
A. Hudson - R. Nelson: Útban a modern fizikához