BMETE11BG06

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Mérnöki fizika G
Neptun kód: BMETE11BG06
Felelős oktató: Dr. Márkus Ferenc
Felelős tanszék: Fizika Tanszék
Képzés: Mérnökoktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE11BG06
Követelmények, Információk

GPK BSc képzések kötelező tárgya 2022 őszétől.

 

Aktuális információk

Tárgy adatok (2022. tavaszi félév)

Előadók:, Márkus Ferenc (TTK  Fizika Tanszék)

Tantárgykód: TE11BG05
Követelmények: 3/0/0/f
Kredit: 3
Nyelv: magyar
 
Előadás anyagok (kamerafelvételek) és további segédletek a Teams-en.
 
 
Félévközi számonkérés: 
 
1. zh órarendi időpontban: 6. tanítási hét - órarendi időben
 
2. zh órarendi időpontban:  14. tanítási hét (megváltozott!) - órarendi időben
 
Pótzh: 2022-12-13 14-16 terem: E1B az egész félévi anyagból a pótlások hetében (A neptunbeli jelentkeztetőn jelentkezni kell. Figyelem: ennek jegye számít!!!)
 
PótPótzh: 2022-12-19 12-14 terem: D316A az egész félévi anyagból a pótlások hetében (A neptunbeli jelentkeztetőn jelentkezni kell. Figyelem: ennek jegye számít!!!)
 
 

Ez egy emlékeztető arról, hogy a VB0 kurzuson 2022. december 8-án, csütörtökön kerül sor a 2. zh-ra. A dolgozatírás két csoportban történik.

12.15-től 13.15-ig a névsor szerinti A-K kezdőbetűvel,

13.15-től 14.15-ig a névsor szerinti L-Zs kezdőbetűvel

rendelkezők jöjjenek. A pontos kezdés miatt lényeges, hogy mindenki gyorsan találja meg a helyét. A páratlan sorszámú sorokba lehet ülni, és a terem középvonalától a fal felél kezdve kell elkezdeni a helyek feltöltését: ül - üresen hagy - ül - üresen hagy - ül  ...  módon.

A sorokba semmilyen cuccot ne vigyenek be, a mobiltelefonokat kikapcsolt állapotban tegyék a táskájukba, kabátjukba, és azokat  a fogasokra helyezzék ki. Csak íróeszközök használhatók. 

A váltócsoport csak akkor léphet a terembe, ha az előző dolgozatírók elhagyták a termet. 

 
 
 
A félévi számonkéréseinek értékelése: 
 
A 2022. őszi félévben jelenléti zh-k lesznek.
 
1. zh: a mechanika anyagból. (minimumkövetelmény nincs)
2. zh: az elektrodinamika anyagból. (minimumkövetelmény nincs)
 
A két pontszám összeadódik. 
 
Javítani/pótolni a pótlások hetében Pótzh-n lehet. A dolgozat az egész félévi anyagból van. Ennek a dolgozatnak a jegye számít. (Azaz felülírja a zh-án elért eredményt.) 
 
Ismételeten Javítani/pótolni a pótlások hetében PótPótzh-n lehet. A dolgozat az egész félévi anyagból van. Ennek a dolgozatnak a jegye számít. (Azaz felülírja a zh-án elért eredményt.)
 
 

Friss információk 

 
A jelenléti előadások kamera felvételei és további információk a tantárgy Teams anyagában megtalálhatók.
Zh feladatsorok alább!!!
A mechanika és elektrodinamika előadások anyaga -- alább!!
 
 
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Középiskolai matematika és fizika ismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK BSc képzések kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja a középiskolában is már valamilyen szinten megismert fizikai jelenségek mögött megbújó törvényszerűségek felépítése, rendszerezése, egységes gondolati keretbe illesztése, végső soron a természettudományos szemlélet kialakítása és a modellalkotási készség fejlesztése. A fizika alaptörvényeiről elsajátított egyetemi szintű ismeretek nyitják meg az utat ahhoz, hogy később a képzésben részt vevő hallgató a modern korbeli tudományos és műszaki eredményekhez, eszközökhöz értő módon tudjon viszonyulni, valamint alkotó munkát végezni. Az elsajátított ismeretek kellő előzetes alapokat adnak a mérnöki szaktárgyak tanulmányaihoz.

A tantárgy keretében tárgyalt mechanika és elektromosságtan témakörök csak az általános ismeretek közlésére szorítkoznak. Itt elsősorban a fizikai törvényszerűségek tapasztalati megalapozását és logikai felépítését van lehetőség megtanítani. A jelenségcentrikus képzést valamennyi előadásnál a tárgykörhöz tartozó példafeladatok bemutatása, és demonstráció és/vagy video segíti.

1. Mechanikai alaptörvények (kinematikai alapfogalmak, Newton-törvények, erőtípusok)

2. Alapvető fizikai megmaradási törvények (impulzus, perdület, energia); a munka és a teljesítmény fogalma

3. Harmonikus rezgések és alapvető hullámtani jelenségek

4. Elektrosztatikai alapfogalmak (Coulomb-erő, elektromos térerősség és potenciál, kapacitás fogalma, kondenzátorok)

5. Elektromos áram, ellenállás fogalma; alapvető áramköri törvények

6. Mágneses térben mozgó töltésre és árammal átjárt vezetőre ható erő; áramjárta hurokra ható forgatónyomaték; mágneses dipólmomentum fogalma

7. Mozgó töltések és áramjárta vezetők által keltett mágneses teret leíró alaptörvények; tekercsek mágneses tere

8. A mágneses indukció törvénye, az induktivitás fogalma, Lenz-törvény

9. Elektromágneses hullámokkal kapcsolatos alapfogalmak

10. Geometriai és hullámoptikai alapjelenségek

11. A fenti témakörökhöz kapcsolódó alapvető alkalmazások és demonstrációs kísérletek

 

 

1. Laws of mechanics (basic concepts of kinematics, Newton's laws of motion, force laws).

2. Physical conservation laws (momentum, angular momentum). Work, power, kinetic energy. Conservation of mechanical energy.

3. Harmonic vibrations and  és wave phenomena.

4. Electrostatics (Coulomb force, electric field strength and potential, capacity, capacitors).

5. Electric current, electric resistance; laws of electric circuits.

6. Lorentz force acting on a moving charged particle and electric current in magnetic field; torque for a current carrying loop in magnetic field; magnetic dipole monetum.

7. Magnetic field produced by moving charged particles and current carrying wires; magnetic field of solenoids, toroids.

8. Faraday's law of induction, inductance., Lenz's law.

9. Basic concepts of electromagnetic waves.

10. Fundamental phenomena of geometric and wave optics.

11. Applications and demonstration experiment for the above chapters of the study.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két 60 perces zárthelyi dolgozat külön-külön a mechanika és az elektrodinamika részből
 

 

Feladatmegoldó és elméleti gyakorló
 

Feladatgyűjtemény: feladatok és megoldásai (1. - 10. fejezetek)|

Feladatgyűjtemény: feladatok és megoldásai (11. - 19. fejezetek)

 

Zárthelyi feladatsorok

 
 
 
 

Ajánlott irodalom 

 
A. Hudson - R. Nelson: Útban a modern fizikához