Fizika BSc záróvizsga

Általános tudnivalók

 

A záróvizsgát rendszerint a specializációtól függetlenül az a tanszék szervezi („anyatanszék”), amelynek a témavezető (ill. külső témavezetés esetén a belső konzulens) az alkalmazottja. Az anyatanszék záróvizsga-felelősének kell elküldeni határidőre a szakdolgozatot elektronikus formában, és nála kell jelentkezni záróvizsgára is a neptunos jelentkezésen felül. Az egyes tanszékek záróvizsga-felelősei:

 

 

A záróvizsga pontos menete és tételsora az anyatanszéktől függetlenül a BSc specializáció függvénye. A szakdolgozat beadásának határideje tipikusan a záróvizsgát megelőző pótlási időszak utolsó napja, a pontos időpont az anyatanszékre kattintva érhető el (jelenleg a kari záróvizsgaoldalon is megtekinthetők az információk).

 

A szakdolgozatra és a záróvizsgára vonatkozó szabályok. (Az e szabályzatban leírtaktól függetlenül a dolgozat beadási határideje az, amit a kari oldal közöl. Külön felhívjuk a figyelmet, hogy az útmutató 2.6. pontjában említett URL típusú hivatkozások esetén azok letöltésének idejét is meg kell adni, hiszen enélkül nem teljesül a források egyértelmű azonosíthatóságának követelménye.)

 

A TTK fizikus képzésre vonatkozó oldalán a szakdolgozat, záróvizsga és az MSc felvételi további szabályai is megtalálhatóak.

 

Záróvizsgára jelentkezni a Neptun Ügyintézés/Záróvizsgák menüjében ÉS a neptunos jelentkezéssel egy időben a tanszéki záróvizsga-felelősnek küldött e-mailben kell (ha ez utóbbira nem érkezne visszaigazolás 2 munkanap alatt, akkor kérjük ismételten jelentkezni). Az e-mailben kérjük az alábbi adatokat elküldeni:

 1. Hallgató neve, e-mail címe, Neptun-kódja, specializációja.
 2. Témavezető neve, e-mail címe, intézete (munkahelye). Ha van belső konzulens, akkor az ő neve, e-mail címe és intézete is.
 3. Szakdolgozat azonosítója, ill. címe magyarul ÉS angolul. (Egyéb azonosító híján a kari oldalon kikereshető linkjét kérjük.)
 4. A záróvizsga-szigorlathoz választott haladó modul (lásd a Tételsor részt) megnevezése.
 5. Esetleges megindokolt igény, hogy inkább a kitűzött időszak elején vagy végén vizsgázna (általában az időszak végén szoktuk a vizsgákat tartani).
 6. Aki felvételizni kíván mesterképzésre, akkor mindenképp jelezze ennek tényét és azt is, hogy a BME Fizikai Intézetébe-e, mert ez befolyásol(hat)ja a záróvizsga időpontját, ill. a hozzánk jelentkezőknél a záróvizsga menetét is.

 

A záróvizsgákat legközelebb várhatóan 2023. január 8. és január 31. között tartjuk.

 

További információk az Nukleáris Technikai Intézet (NTI) által szervezett záróvizsgákkal kapcsolatban.

 

Záróvizsgák beosztása, dolgozatok, témavezetői értékelések, bírálatok

 

A vizsgabeosztást, a dolgozatokat, azok témavezetői értékelését és bírálatát az anyatanszékek megfelelő honlapjain tesszük közzé folyamatosan, amint azok elérhetővé válnak (jelszóval védett oldalakkal kapcsolatban a záróvizsga-felelős tud további felvilágosítással szolgálni):

 

 • Atomfizika Tanszék
 • Elméleti Fizika Tanszék
 • Fizika Tanszék
 • Nukleáris Technikai Intézet

 

Tételsor

 

Az új, 2016 nyarától érvényes tételsor letölthető. Figyelem! A régebbi képzésben részt vevő, vagy akár záróvizsgát is ismétlő hallgatók is az új tételsor szerint fognak vizsgázni a TVSZ 149.§ (2) értelmében. Aki úgy gondolja, hogy a régi rendszer szerint kellene vizsgáztatnunk, legkésőbb a záróvizsgára való jelentkezésnél írja ezt meg, hogy érdemben elbírálhassuk a felvetését!

 

A záróvizsga-tematika két részből áll. Az alaptematika az összes záróvizsgázó számára közös. A modulokból a fizikus specializáció hallgatóinak az egyik hattételes modult kell a záróvizsgára való jelentkezéssel egyszerre megjelölniük, a második tételt abból fogják kapni. Az alkalmazott fizika specializáció hallgatóinak két háromtételes modult kell megjelölniük, e hat tétel közül fogják a második tételt kapni.

 

A záróvizsgán az alapvető összefüggéseket és jelenségeket kérdezzük. Nem célja a vizsgának hosszas levezetések vagy apró technikai részletek számonkérése. A felkészülés során elsősorban a jelenségek leírására, az adott jelenségkört meghatározó fizikai törvények megfogalmazására, az ehhez szükséges alapvető mennyiségek és összefüggések megértésére koncentráljanak.

 

Iránymutatásként: tételenként kb. egy-másfél A4-es oldal terjedelmű vázlatban össze kell tudniuk foglalni a lényeges ismereteket.

A záróvizsgák tipikus menete

A záróvizsgákat jelenléti módon szervezzük.

 1. A hallgató bemutatja a szakdolgozatát (15 perc). Ennek jellemző formája számítógépes előadás, lehetőleg saját géppel (projektort biztosítunk).
 2. A bizottság kérdez a szakdolgozattal és/vagy az előadással kapcsolatban, itt saját kérdések és a bíráló kérdései egyaránt szerepelhetnek (kb. 5 perc).
 3. A hallgató kap egy tételt az alaptematikából és egyet a választott modul(ok)ból kidolgozásra. A felkészülésre adott idő minimum 25 perc.
 4. A hallgató vizsgázik a tételekből. Közben a bizottság kérdéseket is tesz fel, amelyek akár érinthetnek más tételeket is.
 5. Amennyiben a hallgató felvételizik mesterképzésre, akkor felvételi beszélgetésre is sor kerül.

A hallgató kérése alapján a vizsga egyes részei folyhatnak akár magyarul, akár angolul. Magyar nyelvű dolgozat angol nyelven való bemutatására való igényt kérjük legalább két nappal a vizsga előtt jelezni a záróvizsga-felelősnek és a bizottság elnökének is.

A záróvizsga nyilvánosságát annak tudjuk csak garantálni (megfelelő belépési kódok megadásával), aki ezt az igényét legkésőbb a záróvizsga előtt 24 órával jelzi a záróvizsga-felelősnek.