BMETE13AX19

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Fizika MO LEV
Neptun kód: BMETE13AX19
Felelős oktató: Dr. Varga Gábor
Képzés: Mérnökoktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE13AX19
Követelmények, Információk
A tárgy címe: 
Fizika MO LEV
A tárgy angol címe: 
Physics
A tárgy rövid címe: 
Fizika MO LEV.
Félévi óraszám: 20, félévvégi követelmény: vizsga

Kredit: 7

 
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Fülöp Ferenc
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
 
Aktuális információk 2024 tavaszi félévéről alábbi Teams csoportban olvashatók:

Akkreditációs adatok

Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.10.16.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.02.10
 
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
vektoralgebra, differenciál- és integrálszámítás alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A tárgy célja a fizikai alapjelenségek és alaptörvények rendszerezett megismertetése
A tantárgy részletes tematikája: 

Tömegpont kinematikája. Tömegpont dinamikája, Newton-axiómák, mozgásmennyiség, perdület, munka, energia. Harmonikus- csillapodó- és kényszerrezgések mechanikai rendszerben. Harmonikus rezgések összetevése, felbontása. Tömegpont-rendszer mozgása, megmaradási tételek.
Ütközések, rögzített tengely körül forgó merev test mozgásegyenlete. Hőmérséklet, az ideális gáz állapotegyenlete. A kinetikus gázelmélet alapjai. A termodinamika első főtétele, fajhő, állapotváltozások. Körfolyamatok, hőerőgép, hűtőgép, hőszivattyú. A termodinamika másod ik főtétele. Transzportfolyamatok, mérlegegyenlet, vezetési törvények. Elektromos töltés. Coulomb-törvény. Elektromos térerősség, fluxus. Elektromos
potenciál és feszültség. Elektromos erőtér anyagban, a permittivitás. Stacionárius elektromos áram, az áramkörök alaptörvényei. Áram mágneses
erőtere, a mágneses indukció vektora. Erőhatások mágneses erőtérben. Biot-Savart- törvény, gerjesztési törvény. Mágneses erőtér anyagban, mágneses permeabilitás. Időben változó elektromágneses erőtér, elektromágneses indukció. Kölcsönös indukció és önindukció. Ha rmonikus- csillapodó- és kényszerrezgések elektromos áramkörökben.A hullám fogalma, a hullámfüggvény. Hullámegyenlet rugalmas hullámokra, elektromágneses hullámok. A hullámterjedés alaptörvényei: visszaverődés és törés, a törésmutató. Hullámok interferenciája, ál lóhullámok. Hullámok elhajlása. A foton, diszkrét atomi energianívók, részecskék hullámszerű viselkedése. Kötött mikrorészecskék állapotának leírása. Az elemek elektronszerkezete, periódusos rendszer. A lézer működése, a lézer alkalmazásai. A sávelmélet alapgondolata, vezetők, szigetelők és félvezetők. A szupravezetés. Vezetés félvezetőkben, elektron-lyuk párok, n-típusú és p-típusú félvezetők. A félvezető dióda és a tranzisztor.
Az atommag tulajdonságai, kötési energia. A spontán magátalakulások, alfa-, béta- és gamma sugárzás. Magreakciók, maghasadás neutronok hatására, hasadási láncreakció, hasadási reaktor

Követelmények szorgalmi időszakban: 
az órákon történő aktív részvétel
Követelmények vizsgaidőszakban: 
a vizsgaidőszakban írásbeli vizsga
 
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Előzetes megbeszélés szerint, jelentkezés: fulopf@eik.bme.hu

A Teams-csoportba feltöltött anyagok.

 

Aktuális információk

2022 tavaszi félév:

Konzultációs időpntok:

febdruár 4, 5

március 18,19

március 25, 26

április 15,16

Helye: QA 128

A házi feladatok beadási határideje: a kiadáskor megbeszélt időig.