BMETE12MF59

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Nemlineáris optika alapjai és alkalmazásai
Neptun kód: BMETE12MF59
Felelős oktató: Dr. Papp Zsolt
Képzés: MSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE12MF59
Követelmények, Információk

Aktuális információk

Optika-fotonika Msc
Nemlineáris optika alapjai és alkalmazásai

Kód: BMETE12MF59;        Követelmény: 2/0/0/V/3 (K)

Félév: 2020/21/1;                Nyelv: magyar

Előadó: Dr. Papp Zsolt (T0 kurzus)

 

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 

mechanika, optika, elektrodinamika, kvantummechanika

A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 

TTK Fizikus MSc, Alkalmazott fizika specializáció kötelezően választható tárgya

A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Optikai adatátvitel: eikonál-egyenlet, szendvics szerkezet, egy és többmódusú optikai szálak, módusok, diszperzió, energia-viszonyok, száloptikai csatolók, meta-anyagok, csatolt módusok perturbációs elmélete, DFB lézer, szál-lézer, szálerősítők, száloptikai hálózatok, polarizáció-kontroll, egyéb alkalmazások (száloptikai mérések, optikai giroszkóp, stb.)Nemlineáris optika: kristályoptika, nemlineáris (klasszikus) optika, optikai aktivitás elmélete, Jones féle számítás, lineáris- és másodrendű elektrooptikai jelenség (Kerr, Faraday, Zeeman, Cotton-Mouton effektus, stb.), nemlineáris kristályok, másodharmonikus keltés, Maxwell-Bloch egyenletek, forgóhullámú közelítés, inhomogén kiszélesedés, területi elv, önindukált átlátszóság, fázis moduláció, telítődési jelenségek, nemlineáris spektroszkópia, haladó hullámú erősítés, parametrikus folyamatok, önfókuszálás, a nemlineáris impulzusterjedés alapjai, szolitonok, csillapodás, diszperzió, foton-párkeltés.Alkalmazások: kvantumradír, kvantum teleportáció, QKD, CQKD, a foton állapotának mérése, stb.

Követelmények szorgalmi időszakban: 

     

Követelmények vizsgaidőszakban: 

Szóbeli vizsga

Pótlási lehetőségek: 

A TVSZ szerint

Konzultációs lehetőségek: 

minden vizsga előtt

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 

Nussbaum & Phillips: Moder optika, Allen & Eberly: Optical resonance and two-level atoms

Mandel & Wolf: Optical coherence and quantum optics

Nussenzweig: Introduction to quantum optics

a konzulens folyamatosan biztosítja