BMETE12MF52

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Fejezetek a modern anyagtudományból
Neptun kód: BMETE12MF52
Felelős oktató: Dr. Réti Ferenc
Képzés: MSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE12MF52
Követelmények, Információk

ÁRGYKÖVETELMÉNYEK

Fejezetek a modern anyagtudományból

Kód: BMETE12MF52;        Követelmény: 2/0/0/V/3
Félév:  Fizikus MSc képzés Nanotechnológia-anyagtudomány specializáció kötelezően választható tárgya               Nyelv: magyar

Előadó:  Dr. Réti Ferenc

Jelenléti követelmények: Részvétel az előadások legalább 70%-án

Követelmények vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga

A félév végi osztályzat kialakítása: a vizsgán elért eredmény

Pótlási lehetőség: A TVSZ szerint

Konzultációk: Az oktatóval megbeszélt időpontokban és helyszíneken  

 

Budapest, 2023. február 1.

 

                                                                                              ______________________
                                                                                              tárgyfelelős (Réti Ferenc)

 

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK

A tantárgy az alapképzési (B.Sc.) szakon elsajátított fizika ismeretekre alapozva a modern anyagtudomány válogatott fejezeteinek tárgyalásával, konkrét példákon keresztül célozza a hallgatók ezirányú tudásának megszerzését. A tárgyalt tématerületek:A kémiai kötések szerepe az anyagok tulajdonságaiban. Egykristályok, polikristályos és nemkristályos anyagok. Polimorfizmus és allotrópia.A szén és szilícium az anyagtudományban. Szén- és szilícium módosulatok, ezek sajátságai. Fémek, kerámiák, polimerek mechanikai tulajdonságai, azok vizsgálati módszerei. Feszültség, rugalmas és plasztikus alakváltozás. Meghibásodások. Fáradás és az azt befolyásoló tényezők. Tervezés, kockázatok, biztonsági faktorok.Kristályhibák és típusaik, jelentőségük az elektromos és mechanikai tulajdonságokban. A diszlokációk szerepe az alakváltozásban. A szilárdság növelése a diszlokációmozgás csökkentésével.A fázisátalakulások hajtóereje, fázisok egyensúlyának termodinamikai feltétele. Kristályosodás és üvegesedés. Szerkezeti anyagok tulajdonságainak módosítása tömbi és felületi hőkezelésekkel. A fázisdiagramok értelmezése, ötvözetek, eutektikumok, intermetallikus vegyületek. A vas-szén rendszer és annak mikroszerkezetei, acélok, tulajdonságaik, felhasználási területeik. A diffúzió hajtóereje, időbeli lefolyása és mechanizmusai. Felületmenti és szemcsehatár diffúzió, elektromigráció. A diffúzió szerepe a mikroelektronikai alkatrészgyártásban és szilárd fázisú kémiai reakciókban. Monomerek, oligomerek, polimerek. A polimerek szerkezete, a molekulasúly értelmezése polimerekben, a molekulák alakja és szerkezete. Kopolimerek. Amorf és kristályos polimerek. Kompozitok. A korrózió jelensége, fajtái és korrózióvédelem.