BMETE12MF14

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Fényforrások
Neptun kód: BMETE12MF14
Felelős oktató: Dr. Kocsányi László
Képzés: MSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE12MF14
Követelmények, Információk

Aktuális információk

Optika-fotonika Msc

Fényforrások

Kód: BMETE12MF65;        Követelmény: 2/0/0/V/3 (K)

Félév: 2022/23/1;                Nyelv: magyar

Előadó: Dobos Gábor (T0 kurzus)

 

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 

matematika, fizika

A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 

A Fizikus MSc Szak Alkalmazott Fizika Szakirányának kötelezően választható tárgya.

A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A fizikus mesterszakon (MSc) előadásra kerülő tárgy célja, hogy megismertesse a különböző szakirányok hallgatóit a fényforrások különböző típusaival, azok működési elvével, sajátosságaival és alkalmazási területeivel. A félév során áttekintjük az ismert fotometriai és világítástechnikai
mennyiségeket és azok mérési módszereit, valamint a fénykeltő eszközök fejlődését az izzólámpáktól a kisülő lámpákon keresztül egészen a LED- ekig és a lézerekig. A tárgy célja az alapvető fizikai folyamatok bemutatása mellett az is, hogy megismertesse a hallgatókat az egyes lámpatípusok előnyeivel, hátrányaival és lehetséges alkalmazási területeivel.

Követelmények szorgalmi időszakban: 

1 zárthelyi dolgozat

Követelmények vizsgaidőszakban: 

szóbeli vizsga, melybe beleszámít a félévközi ZH

Pótlási lehetőségek: 

1 pótzárthelyi

Konzultációs lehetőségek: 

minden második héten

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 

Debreczeni G., Kardos F., Sinka J.: Fényforrások, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1985

Elenbaas, W.: Light sources, Macmillan, 1972

Cayless, M.A., Marsden, A. M.: Lamps and Lighting, Arnold, 1997