BMETE11AX23

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Fizika 1i
Neptun kód: BMETE11AX23
Felelős oktató: Dr. Kornis János
Képzés: Mérnökoktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE11AX23
Követelmények, Információk

Aktuális információk (2021/2022. őszi félév)

  • Előadók: Dr. Kornis János és Dr. Papp Zsolt (TTK Fizika Tanszék)
  • Helyszín: F29
  • Időpont: szerda 10:15-12:00 (P.Zs.) vagy szerda 15:15-17:00 (K.J.)
  • Követelmények: 2/1/0/v
  • Kredit: 4
  • Nyelv: magyar
  • Félévközi számonkérés: 5 vagy 6 db kis zárthelyi, melyből min. 3 sikeres, egy nagy zárthelyi
  • Félév végi számonkérés: írásbeli vizsga

Zh a megajánlott jegyért

 

2021....

Csak az írhat, akinek a zh eredménye eléri a 70 pontot.

Ha valaki a zh idején beteg volt, annak a pót zh eredménye számít.

Témakör: a zh utáni anyagrész.

 

Pót-pót ZH

 

2021...

Jelentkezni kell rá a Neptunban. Fizetős.

Témakör: azonos a zh témakörével.

Tárgykövetelmények

Jelenlét

Az előadásokon 50% a jelenlét követelmény. FIGYELEM! Minden előadás jelenlét egy plusz pontot ér. A plusz pontok legalább elégséges jegy elérése esetén beszámítanak a vizsgajegybe (a megajánlott jegynél pedig az átlagpontszámot növelik).

Gyakorlatokon 70% a jelenlét követelmény.

Nagyzárthelyi

A félév során egy nagy zh-t írunk. Az aláíráshoz minimum 40%-ot kell elérni.
Sikertelen nagy zh esetén a szorgalmi időszakban egy alkalommal pót zh írható. A követelményszint itt is 40%.
A pótlási időszakban lehetőség van pót-pót zh írására. Ez pótolja a kis zh-kat és a nagy zh-t is. Azok a hallgatók nem vehetnek részt ezen a zh-n, akik egyetlen egyszer sem vettek részt a korábbi nagy zh-kon (rendes nagy zh, pót nagy zh)!

Kiszárthelyi

A szorgalmi időszakban öt vagy hat kis zh-t írunk. A kis zh-kból háromnak meg kell lenni 40%-osnak az aláíráshoz. A kis zh-k a pót-nagy zh alkalomtól eltérő időpontban pótolhatók. A pótlás alkalmával minden hallgató annyiszor 12 percet ír, ahány kis zh-t szeretne pótolni. A sikeres Fizika felmérő egy sikeres kis zh-nak felel meg.

Aláírás feltététele

{[(nagyZH követelmény teljesítése) és (kis zh követelmény teljesítése)] vagy (sikeres pót-pót zh és jelenlét a nagy zh-n vagy pót nagy zh-n)} és (70% jelenlét a gyakorlatokon) és (50% jelenlét az előadásokon).

 
Figyelem! A 2019/2020-as tanévtől a Négyjegyű Függvénytáblázat egyik számonkérésen sem használható! A kisZH-kon csak számológép, a nagyZH-n és vizsgákon pedig ezen felül a kiosztott Képletgyűjtemény használható.
 
 

Képletgyűjtemény

Képletgyűjtemény a nagyZH-hoz (ezt mindenki megkapja nyomtatva a ZH mellé).

Képletgyűjtemény a vizsgához (ezt mindenki megkapja nyomtatva a vizsga mellé).

 

Megajánlott jegy

Megajánlott jegyet csak az kaphat, akinek a nagyZH-ja legalább 70 pontos, valamint megvannak az aláírás feltételei (kis zh pótlások nélkül, jelenlét). Aki megajánlott jegyet kapott, az is jelentkezzen egy vizsgaalkalomra, mert csak így kaphatja meg a jegyét. (A vizsgán nem kell megjelenni.) PótZH-n megajánlott jegyet már nem lehet szerezni.

IMSc-pontok

Minden hallgató, aki jelest kapott a vizsgán (tehát nem csak az IMSc-s gyakorlatra járók), szerezhet IMSc-pontokat. Ehhez egy IMSc-s gyakorlati feladat nehézségű példát kell megoldani a betekintés idején, vagy a következő vizsgaalkalom első 20 percében. Csak egy alkalommal lehet próbálkozni. A feladat eredménye nincs hatással a vizsgajegyre.

Gyakorlatok terembeosztása

IA-kurzusok

IB-kurzusok

II-kurzusok

Tematika

Matematikai alapok
 
Vektorszámítás, trigonometria, egyenletek, koordinátarendszerek, függvények. Skaláris és vektoriális szorzat. Függvények változási sebessége: meredekség, érintő. Egyszerű függvények érintőjének kiszámolása (deriválása).  A függvénygörbe alatti terület kiszámolása.
 
Mechanika
 
A távolság és idő fogalma, mértékegysége, mérése. Mozgások leírása, sebesség és gyorsulás fogalma. Koordinátarendszerek. Kinematikai feladatok alaptípusai: egyenes vonalú mozgások, hajítások, körmozgások, rezgőmozgások. A differenciál és integrálszámítás, illetve a vektorok és vektorműveletek szemléltetése kinematikai példákon keresztül. Kinematikai mérések mindennapos életben használatos elektronikus eszközeinkkel. 
Newton törvényei, az erő illetve a tehetetlen tömeg fogalma, mérése, mértékegysége. Kölcsönhatások és erőtörvények: gravitációs és nehézségi erő, rugalmas erő, kényszererők, súrlódás és közegellenállás. A súly és súlyos tömeg fogalma.
Mozgásegyenletek felírása és megoldása, kezdeti feltételek szerepe.
A munka és a teljesítmény fogalma, mozgási és helyzeti energia, energiamegmaradás tétele.
Impulzus és perdület fogalma, impulzus- és perdületmegmaradás tétele.
Merev testek mozgása, tömegközéppontja, impulzusa és perdülete, a tehetetlenségi nyomaték fogalma.
Dinamika a hétköznapokban a bolygók és műholdak mozgásától a mikromechanikai rendszerekig.
Rezgések. Harmonikus oszcillátor. Mozgásegyenlet és megoldása. Kinematikai mennyiségek meghatározása. Csillapított és gerjesztett rezgés.
Rezgések a hétköznapokban időmérésre használt kvarcoszcillátoroktól a rezonanciakatasztrófáig.
 
Hőtan
 
Molekulák mozgása, nyomás és hőmérséklet kinetikus értelmezése. A hőtan alapfogalmai.
Hétköznapi hőtan: hőháztartás lakásokban és számítógépekben.
 
Az előadásokon a fenti témakörökhöz kapcsolódóan rendszeresen demonstrációs kísérletek kerülnek bemutatásra.
 

Segédanyagok az előadáshoz

Online segédanyag

1. Tér és idő
2. Mozgás és megjelenítése
3. Megmaradási törvények a mechanikában
4. Rezgések
5. Rend és rendetlenség
6. Hideg-meleg
7. Elektrosztatika
8. Ellenőrző kérdések, feladatok

 

További ajánlott irodalom

Hudson-Nelson: Útban a modern fizikához
Serway-Jewett: Physics for Scientists and Engineers
Dér-Radnai-Soós: Fizikai feladatok
Irodov: Problems in general physics
Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete

 

Kornis János diái

Kinematika, Dinamika 1, Dinamika 2,

Rezgések, Hőtan 1, Hőtan 2, Hőtan 3,

Linkek az adminisztrációs oldalakhoz

Gyakorlati feladatsorok

1. gyakorlat (megoldások)
2. gyakorlat (megoldások)
3. gyakorlat (megoldások)
4. gyakorlat (megoldások)
5. gyakorlat (megoldások)
6. gyakorlat (megoldások)

ZH-k és vizsgák feladatsorai

2020

NagyZH feladatsora
NagyZH megoldókulcsa
NagyZH részletes megoldásai

2019

NagyZH feladatsora
NagyZH megoldókulcsa
NagyZH részletes megoldásai

PótZH feladatsora
PótZH megoldókulcsa
PótZH részletes megoldásai

Megajánlott jegyes ZH feladatsora
Megajánlott jegyes ZH részletes megoldásai

1. vizsga feladatsora

2. vizsga feladatsora

3. vizsga feladatsora

2018

NagyZH feladatsora
NagyZH megoldókulcsa
NagyZH részletes megoldásai

PótZH feladatsora
PótZH megoldókulcsa
PótZH részletes megoldásai

Megajánlott jegyes ZH feladatsora
Megajánlott jegyes ZH megoldókulcsa

1. vizsga feladatsora

2. vizsga feladatsora

3. vizsga feladatsora

4. vizsga feladatsora

GyIK (Gyakran Ismételt Kérdések)

1. Eljöhet-e az aláíráspótló ZH-ra az, aki a gyakorlati vagy az előadáson való részvétel követelményét nem teljesítette? Nem.
2. Eljöhet-e az aláíráspótló ZH-ra az, aki sem a nagyZH-t, sem a pótZH-t nem írta meg? Ha legalább egy kis zh-t megpróbált megírni, igen.
3. Fel kell-e jelentkeznie Neptunban az aláíráspótló ZH-ra a megajánlott jegyért induló hallgatóknak? Nem.
4. Ha nem, akkor hogy lesz beírva a jegyük? Jelentkezni kell egy vizsgára, de nem kell eljönni. A Neptun miatt csak így tudjuk beírni a jegyet.
5. Lehet-e a számonkéréseknél (nagyZH, kisZH-k, vizsga) függvénytáblázatot használni? Nem.
6. Függ-e a féléves vizsgajegy kisZH-k és nagy ZH-k eredményeitől? Nem, csak azok sikeressége számít. Megajánlott jegy esetén a nagyZH eredménye számít.
7. Mit kell tudni a megajánlott jegyes ZH-ról? A póthéten, a pót-pótZH-val egyidőben írjuk, tematikája a félév második felének tananyaga (azaz a nagyZH-n kívüli rész).