Aktuális záróvizsga-információk (Nanotechnológia-anyagtudomány)

Általános tudnivalók

A záróvizsgával, diplomamunkával kapcsolatos határidőket és tennivalókat a kari záróvizsga-oldalon tüntettük föl, melyekhez az alábbi kiegészítéseket kérjük figyelembe venni.
 
A Nanotechnológia és anyagtudomány specializáció hallgatóinak záróvizsgáit a Fizika Tanszék („anyatanszék”) szervezi. Az anyatanszék záróvizsga-felelősének kell elküldeni határidőre a diplomamunkát elektronikus formában, és nála is kell jelentkezni záróvizsgára a neptunos jelentkezésen felül, azzal egy időben. Az egyes tanszékek záróvizsga-felelősei:
 • Atomfizika Tanszék: Erdei Gábor
 • Elméleti Fizika Tanszék: Kugler Sándor
 • Fizika Tanszék: Fehér Titusz
 • Nukleáris Technika Intézet: Czifrus Szabolcs
A záróvizsga pontos menete és tételsora az anyatanszéktől függetlenül az MSc specializáció függvénye.
 

Határidők 2020-ban

A Fizika Tanszékre mint anyatanszékre beadandó diplomamunkákat és a magyar és angol nyelvű kivonatokat is kérjük legkésőbb 2020. május 29. délig elektronikusan (PDF) elküldeni az anyatanszéki záróvizsga-felelősnek, és – a rendkívüli egészségügyi helyzet miatt – egyelőre nem meghatározott határidővel nyomtatott formában leadni Berhidi Júliának a Fizikai Intézet titkárságán vagy a könyvtárban (2 példány a dolgozatból, 5-5 példány a kivonatokból).
 
A záróvizsgákat a Fizika Tanszéken legközelebb 2020. június 22. és júlus 3. között tartjuk.
 

Jelentkezés záróvizsgára

Záróvizsgára jelentkezni a Neptun Ügyintézés/Záróvizsgák menüjében ÉS egy az anyatanszék záróvizsga-felelősének küldött e-mailben kell, azonos határidővel. (Ha ez utóbbira nem érkezne visszaigazolás 2 munkanap alatt, akkor kérjük ismételten jelentkezni.) Az e-mailben kérjük az alábbi adatokat elküldeni:
 1. Hallgató neve, e-mail címe, Neptun-kódja, szakja, specializációja.
 2. Témavezető neve, e-mail címe, intézete (munkahelye). Ha van konzulens, akkor az ő neve, e-mail címe és intézete is.
 3. Diplomatéma azonosítója, ill. címe magyarul ÉS angolul. (Azonosító híján átmenetileg a kari oldalon kikereshető linkjét kérjük.)
 4. Ha a záróvizsga-szigorlathoz választható tételsor, akkor annak megnevezése.
 5. Esetlegesen konkrét szakmai indokkal alátámasztott igény, hogy inkább a kitűzött időszak elején vagy végén vizsgázna (általában az időszak végén szoktuk a vizsgákat tartani).
A diplomamunkára és a záróvizsgára vonatkozó szabályok. (Az e szabályzatban leírtaktól függetlenül a dolgozat beadási határideje az, amit fent megadtunk.) A kari holnapon a diplomamunka-készítés és a záróvizsga további szabályai is megtalálhatóak.
 

Dolgozatok, témavezetői értékelések, bírálatok

A dolgozatokat, a témavezetői értékeléseket és bírálatokat folyamatosan gyűjtjük és tesszük elérhetővé az anyatanszékek megfelelő honlapjain (jelszóval védett oldalakkal kapcsolatban a záróvizsga-felelős tud további felvilágosítással szolgálni):
 • Atomfizika Tanszék
 • Elméleti Fizika Tanszék
 • Fizika Tanszék
 • Nukleáris Technika Intézet

Útmutató a diplomamunka szerkesztéséhez

A kari honlapról letölthető az útmutató. Ugyan nem szerepel benne, de a BSc szakdolgozatokhoz hasonlóan a diplomamunkának is tartalmaznia kell az aláírt Önállósági nyilatkozatot, közvetlenül a belső címlap után. Külön felhívjuk a figyelmet az útmutató 2.7. pontjára: a Fizika Tanszéken leadott dolgozathoz mellékelni kell angol és magyar nyelven a dolgozat kivonatát 5-5 példányban.
 

Tételsor

Az egyes specializációk tételsorai itt találhatók.
 

A záróvizsgák beosztása

Az előzetes beosztást várhatóan december közepén tesszük közzé az anyatanszékek záróvizsga-honlapjain.
 

A záróvizsgák tipikus menete

A rendkívüli egészségügyi helyzetre való tekintettel a vizsgákat online módon, távolléti formában tartjuk. (Minden hallgatónak joga van kérni, hogy a záróvizsgát "jelenléti formában", a BME területén szervezzük meg neki. Ebben az esetben kérjük, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 2020. június 28-ig jelezze ezt az igényét a záróvizsga-felelősnek.)

A záróvizsgákat a Microsoft Teams rendszeren keresztül bonyolítjuk le.

A távolléti vizsgához kérjük, hogy mindenki készítsen elő vastagon fogó ceruzát és/vagy filcet és több üres papírlapot, hogy egyszerűbb ábrákat és képleteket be tudjon majd mutatni a bizottságnak. A távolléti vizsgák menete:
 1. A hallgató bemutatja a diplomamunkáját (15 perc). Ennek formája számítógépes előadás, megosztott képernyővel, élő, saját hanggal, a kurzort mutatóként használva.
 2. A bizottság kérdez a diplomamunkával és/vagy az előadással kapcsolatban (kb. 15 perc), melynek keretében felméri a jelölt tájékozottságát a kutatási terület szakirodalmával és elméleti alapjaival kapcsolatban is. A bizottság saját, rögtönzött kérdései és a bírálói kérdések egyaránt szerepelhetnek, a kérdésekre adott válaszok beleszámítanak a védésre (diplomamunkára) adott érdemjegybe.
 3. A hallgató kap a tételsor két tételcsoportjából 1-1 tételt elmondásra. Fontos! Felkészülésre érdemben időt nem adunk. Ennek fényében javasolt minden tétel minden pontjához készülni 3-5 indító mondattal. A bizottság jellemzően az egyik tétel 70–80, a másiknak 20–30%-át fogja elmondatni.
 4. A hallgató vizsgázik a feladott tételekből. Közben a bizottság kérdéseket is tesz fel, amelyek akár érinthetik a kiadott tételek egyéb pontjait is (kb. 20 perc, ha a hallgató folyamatosan mondja, de ez nem elvárás még a jeleshez sem: a körülményekre való tekintettel, nem számít feltétlenül hibának, ha valami nem jut azonnal valakinek az eszébe és csak rávezetéssel sikerül válaszolni egy-egy kérdésre, így a vizsga is várhatóan ennél hosszabb lesz).

A vizsga egyes részei a hallgató kérése alapján folyhatnak akár magyarul, akár angolul. Magyar nyelvű dolgozat angol nyelven való bemutatására való igényt kérjük legalább két nappal a vizsga előtt jelezni a záróvizsga-felelősnek és a bizottság elnökének is.

A záróvizsga nyilvánosságát annak tudjuk csak garantálni (megfelelő belépési kódok megadásával), aki ezt az igényét legkésőbb a záróvizsga előtt 24 órával jelzi a záróvizsga-felelősnek.
 
 
A "jelenléti" vizsgák tipikus menete:
 1. A hallgató bemutatja a diplomamunkáját (15 perc). Ennek jellemző formája számítógépes előadás, lehetőleg saját géppel, projektort biztosítunk.
 2. A bizottság kérdez a diplomamunkával és/vagy az előadással kapcsolatban (kb. 10 perc), melynek keretében felméri a jelölt tájékozottságát a kutatási terület szakirodalmával és elméleti alapjaival kapcsolatban is. A bizottság saját, rögtönzött kérdései és a bírálói kérdések egyaránt szerepelhetnek, a kérdésekre adott válaszok beleszámítanak a védésre (diplomamunkára) adott érdemjegybe.
 3. A hallgató kap a tételsor két tételcsoportjából 1-1 tételt, amelyeknek néhány pontját megjelöli a bizottság részletes kidolgozásra. A bizottság jellemzően az egyik tétel 70–80, a másiknak 20–30%-át választja ki. (A felkészülésre adott idő minimum 25 perc.)
 4. A hallgató vizsgázik a feladott tételekből. Közben a bizottság kérdéseket is tesz fel, amelyek akár érinthetik a kiadott tételek egyéb pontjait is (kb. 20 perc).

A vizsga egyes részei a hallgató kérése alapján folyhatnak akár magyarul, akár angolul. Magyar nyelvű dolgozat angol nyelven való bemutatására való igényt kérjük legalább két nappal a vizsga előtt jelezni a záróvizsga-felelősnek és a bizottság elnökének is.