BMETE11AX23

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Fizika 1i
Neptun kód: BMETE11AX23
Felelős oktató: Dr. Kornis János
Felelős tanszék: Fizika Tanszék
Képzés: Mérnök oktatás
Tantárgy adatlapja: BMETE11AX23
Követelmények, Információk

Konzultáció

Minden csütörtökön a K.III.72.  teremben 18:00-20:00 között.
 

Megajánlott jegy

Megajánlott jegyet csak az kaphat, akinek a nagyZH-ja és a pótlási héten megírt megajánlott jegyes ZH-ja is legalább 70 pontos, valamint megvannak az aláírás feltételei (kis zh, jelenlét). Aki megajánlott jegyet kapott, az is jelentkezzen egy vizsgaalkalomra, mert csak így kaphatja meg a jegyét. (A vizsgán nem kell megjelenni.)
 

IMSC pontok

 
Minden hallgató, aki jelest kapott a vizsgán (tehát nem csak az iMSc-s gyakorlatra járók), szerezhet IMSC pontokat. Ehhez egy nehezebb feladatot kell megoldani a betekintés idején, vagy a következő vizsgaalkalom első 20 percében. Csak egy alkalommal lehet próbálkozni. A feladat eredménye nincs hatással a vizsgajegyre.
 

Tárgykövetelmények

Jelenlét

 
Az előadásokon 50% a jelenlét követelmény. (FIGYELEM! Az előadás jelenlét plusz pontokat ér. A 7. jelenléttől minden jelenlét egy plusz pontot ér. A plusz pontok legalább elégséges jegy elérése esetén beszámítanak a vizsgajegybe.)
 
Gyakorlatokon 70% a jelenlét követelmény.
 

Nagyzárthelyi

 
A félév során egy nagy zh-t írunk. Az aláíráshoz minimum 40%-ot kell elérni.
 
Sikertelen nagy zh esetén a szorgalmi időszakban egy alkalommal pót zh írható. A követelményszint itt is 40%.
 
A pótlási időszakban lehetőség van pót-pót zh írására. Ez pótolja a kis zh-kat és a nagy zh-t is.
Azok a hallgatók nem vehetnek részt ezen a zh-n, akik egyetlen egyszer sem vettek részt a korábbi nagy zh-kon (rendes nagy zh, pót nagy zh)!
 

Kiszárthelyi

 
A szorgalmi időszakban öt kis zh-t írunk. Az öt kis zh-ból háromnak meg kell lenni 40%-osnak az aláíráshoz. A kis zh-k (maximum 3 db) a pót nagy zh alkalomtól eltérő időpontban pótolhatók. A pótlás alkalmával minden hallgató annyiszor 12 percet ír, ahány kis zh-t szeretne pótolni.
A sikeres Fizika felmérő megfelel egy sikeres kis zh-nak!
 

Aláírás feltététele

 
[(kis zh követelmény teljesítése) vagy (sikeres pót-pót zh és jelenlét a nagy zh-n vagy pót nagy zh-n)] és (70% jelenlét a gyakorlatokon) és (50%jelenlét az előadásokon)
 
 

Zárthelyi időpontok

 
KisZH-t a harmadik gyakorlattól kezdve minden gyakorlat elején írunk.
 

Első nagyZH ideje: 2019. november 8. (péntek), 08:15-9:45

 
PótZH ideje: 2019. november 19. (kedd), 18:15-19:45
 

Tematika

 
Matematikai alapok: Vektorszámítás, trigonometria, egyenletek, koordinátarendszerek, függvények. Skaláris és vektoriális szorzat. Függvények változási sebessége: meredekség, érintő. Egyszerű függvények érintőjének kiszámolása (deriválása).  A függvénygörbe alatti terület kiszámolása.
 
Mechanika: A távolság és idő fogalma, mértékegysége, mérése. Mozgások leírása, sebesség és gyorsulás fogalma. Koordinátarendszerek. Kinematikai feladatok alaptípusai: egyenes vonalú mozgások, hajítások, körmozgások, rezgőmozgások. A differenciál és integrálszámítás, illetve a vektorok és vektorműveletek szemléltetése kinematikai példákon keresztül. Kinematikai mérések mindennapos életben használatos elektronikus eszközeinkkel. 
Newton törvényei, az erő illetve a tehetetlen tömeg fogalma, mérése, mértékegysége. Kölcsönhatások és erőtörvények: gravitációs és nehézségi erő, rugalmas erő, kényszererők, súrlódás és közegellenállás. A súly és súlyos tömeg fogalma.
Mozgásegyenletek felírása és megoldása, kezdeti feltételek szerepe.
A munka és a teljesítmény fogalma, mozgási és helyzeti energia, energiamegmaradás tétele.
Impulzus és perdület fogalma, impulzus- és perdületmegmaradás tétele.
Merev testek mozgása, tömegközéppontja, impulzusa és perdülete, a tehetetlenségi nyomaték fogalma.
Dinamika a hétköznapokban a bolygók és műholdak mozgásától a mikromechanikai rendszerekig.
Rezgések. Harmonikus oszcillátor. Mozgásegyenlet és megoldása. Kinematikai mennyiségek meghatározása. Csillapított és gerjesztett rezgés.
Rezgések a hétköznapokban időmérésre használt kvarcoszcillátoroktól a rezonanciakatasztrófáig.
 
Hőtan:
Molekulák mozgása, nyomás és hőmérséklet kinetikus értelmezése. A hőtan alapfogalmai.
Hétköznapi hőtan: hőháztartás lakásokban és számítógépekben.
 
Az előadásokon a fenti témakörökhöz kapcsolódóan rendszeresen demonstrációs kísérletek kerülnek bemutatásra.

Kiegészítő információk